Foto Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van chemie en techniek

Onkruidbestrijding 2.0.

O

Onkruidbestrijding 2.0.

Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van chemie en techniek

Mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding zijn de voorbije tien jaar sterk geëvolueerd. Een slimme combinatie van chemische en mechanische onkruidbestrijding biedt een performant antwoord op diverse uitdagingen.

Dit is de inzet van dit project. Het wordt immers steeds moeilijker om percelen met herbiciden onkruidvrij te houden. Werkzame stoffen verdwijnen door afstandsregels ten aanzien van perceelsranden, door restricties van afnemers en door het optreden van resistenties.

Met demoproeven in wortelen, witloof, knolselder, bieten, cichorei en mais worden verschillende strategieën met combinaties van chemische en mechanische onkruidbestrijding gedemonstreerd in vergelijking met telkens een klassiek herbicideschema en, waar relevant, ook met een volledig mechanisch schema. Alle relevante strategieën worden doorgerekend op hun economische haalbaarheid. De demoproeven worden gedurende de twee seizoenen van het project aangelegd om de performantie te tonen onder verschillende klimatologische omstandigheden. Het tweede jaar wordt ook ingezet op demoplatformen waarbij de doelgroep machines aan het werk zal zien.

De prioritaire doelgroep zijn alle land- en tuinbouwers, gevolgd door loonwerkers of geïnteresseerden die willen starten met mechanische onkruidbestrijding in loonwerk. Bepaalde machines zijn te duur om op individuele bedrijven rendabel te zijn en mechanische onkruidbestrijding kost ook veel tijd. Daarom kunnen innovatieve loonwerkers deze dienstverlening opnemen in hun aanbod. Een eerste dynamiek in die richting is te zien in West-Vlaanderen en in het taalgrensgebied (Wallonië).

Door de demoproeven aan te leggen op bestaande platformen van de betreffende teelten, wordt een heel breed publiek bereikt en niet alleen diegene die al aan mechanische onkruidbestrijding denken. Het project focust in 2020 op het tonen van de resultaten van de strategieën. In 2021 verschuift de focus naar de demonstratie van machines en technieken op de demoplatformen.


Weed control 2.0, with a smart combination of chemistry and technology.

Possibilities for mechanical weed control have evolved considerably in the past decade. A smart combination of chemical and mechanical weed control offers a high-performance answer to various challenges. This is the aim of this project. After all, it is becoming increasingly difficult to keep plots free of weeds with herbicides. Active substances are disappearing due to distance regulations to field edges, restrictions and the occurrence of resistances.

With demo trials in carrots, chicory, celeriac, beets, chicory and maize, different strategies with combinations of chemical and mechanical weed control are demonstrated in comparison to a classic herbicide scheme and, when relevant, to a fully mechanical scheme. Economic feasibility is calculated for all relevant strategies. The demo trials will be set up during the two seasons of the project to show the performance under different climatic conditions. The second year will also be devoted to demo platforms where the target group will see machines at work.

The priority target group is farmers and horticulturalists, followed by contractors or interested parties who want to start mechanical weed control in contract work. Certain machines are too expensive to be profitable on individual farms and mechanical weed control is also time-consuming. Therefore, innovative contract workers can include this service in their offer. 

By setting up the demo trials on existing platforms for the crops in question, a very broad public is reached, and not only those who are already thinking about mechanical weed control. In 2020, the project focuses on showing the results of the strategies. In 2021, the focus will shift to demonstrating machines and techniques on the demo platforms.

Weed control 2.0 is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature.


Onkruidbestrijding 2.0 is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Joos Latré, Geert Haesaert

Projectcoördinator (extern)

Inagro

Looptijd

15/02/2020 - 14/02/2022

Financier

Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij

Programma financier

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) oproep 2019

Externe organisaties

KBIVB (Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet)
Hooibeekhoeve, Antwerpen