OPTITARWE foto website

OPTITARWE.

O

OPTITARWE.

Een efficiëntere inzet van stikstof bij tarwe

Door strengere bemestingsnormen in het wijzigende klimaat wordt het in Vlaanderen steeds moeilijker om met de huidige aanpak op een rendabele manier tarwe te telen. De wettelijke bepalingen samen met de veranderende teeltomstandigheden creëren de noodzaak en aanzet om tot een aangepaste en meer flexibele stikstofbemesting te komen.
Momenteel worden op perceelsniveau stikstofbemestingsadviezen opgesteld door middel van een N-index. Die index geeft weer hoeveel minerale stikstof er in de loop van het groeiseizoen beschikbaar zal komen voor een bepaalde teelt. Er wordt hierbij geen rekening met de groei en -weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen. Door het wijzigende klimaat en de daarmee gepaard gaande verandering in teeltomstandigheden wordt het steeds moeilijker om geschikte bemestingsadviezen op te stellen.
Om de stikstofbemesting verder te optimaliseren is er bijgevolg nood aan een meer flexibel adviessysteem dat op elk moment rekening houdt met de actuele groei- en weersomstandigheden. Voor een optimalisatie is er ook bijkomende kennis nodig over de mate waarin verschillende biostimulanten, meststofformuleringen en variëteiten kunnen bijdragen tot een hogere stikstofopname-efficiëntie.
Het project richt zich niet alleen tot de meer dan 8000 Vlaamse landbouwers die tarwe telen, maar tot alle betrokken schakels in de tarwe-keten. Dit gaat van de zaaizaadsector, producenten van biostimulanten en meststoffen tot de afzetmarkt zoals de maalderij- en bakkerijsector.


A more efficient use of nitrogen in wheat

Stricter fertiliser standards in a changing climate are making it increasingly difficult in Flanders to grow wheat profitably with the current approach. Legal constraints together with changing cultivation conditions create the need for adapted and more flexible nitrogen fertilisation.
Currently, nitrogen fertilisation recommendations are developed at plot level by means of an N-index. That index reflects how much mineral nitrogen will become available for a given crop during the growing season. It does not take into account growth- and weather conditions during the growing season. With the changing climate and associated change in growing conditions, it is becoming increasingly difficult to make suitable fertiliser recommendations.
Consequently, to further optimise nitrogen fertilisation, there is a need for a more flexible advisory system that takes into account current growth and weather conditions at any time. Optimisation also requires additional knowledge about the extent to which different biostimulants, fertiliser formulations and varieties can contribute to higher efficiency in nitrogen uptake.
The project targets the more than 8,000 Flemish farmers who grow wheat, but also all parts of the wheat chain involved. This ranges from the seed sector, producers of biostimulants and fertilisers to the sales market such as the milling and baking sectors.

OPTITARWE logo website

OPTITARWE is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra AgroFoodNature en .

Projectcoördinator HOGENT

Joos Latré

Projectcoördinator

BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE - SERVICE PEDOLOGIQUE DE BELGIQUE

Onderzoekers

Jasper Carrette, Dieter Van Hyfte

Looptijd

01/01/2023 - 30/11/2026

Financier

VLAIO (voormalig IWT)

Partners

BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE - SERVICE PEDOLOGIQUE DE BELGIQUE

Inagro

Universiteit Gent