Foto Participatief actieonderzoek als middel tot verbetering van de zorgcontinuïteit van sociaal kwetsbare cliënten met complexe en chronische zorgnoden

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Participatief actieonderzoek als middel tot verbetering van de zorgcontinuïteit van sociaal kwetsbare cliënten met complexe en chronische zorgnoden

Congruent met de tendens naar meer vermaatschappelijking van zorg schuift de overheid het integraal zorgmodel naar voor om vanuit het perspectief van de persoon met zorg –en ondersteuningsnoden tot een betere zorgcontinuïteit te kunnen komen.

Mensen met complexe en langdurige zorg- en ondersteuningsnoden vormen hier echter een bijzondere uitdaging qua praktijk en beleid. Hun situatie wordt immers gekenmerkt door een verwevenheid van moeilijkheden op meerdere levensdomeinen tegelijkertijd (sociaal, psychisch fysiek en leefomgeving) dewelke zich cumuleren en met elkaar interageren waardoor verschillende aspecten van hun dagelijks leven zoals arbeid, welzijn, gezondheid, vrije tijd etc. blijvend onder druk staan.

In de praktijk wordt vooral vastgesteld dat de wederzijdse overgang tussen eerstelijnszorgi n gespecialiseerde zorg (ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg…) voor mensen met complexe zorg- en ondersteuningsnoden de zorgcontinuïteit nog steeds niet “naadloos” verloopt. Hierdoor ontstaan hiaten in hun zorg- en ondersteuningstraject zodat ze riskeren om in een situatie van armoede en onderbescherming te belanden waardoor hun fundamentele grondrechten en kwaliteit van leven niet kunnen worden gegarandeerd. 

De centrale onderzoeksvraag van dit projectvoorstel luidt dan ook als volgt: Op welke manier kan in het kader van vermaatschappelijking de continuïteit van zorg gegarandeerd worden voor mensen met complexe zorg- en ondersteuningsnoden die zich in een sociaal kwetsbare positie bevinden?

Projectcoƶrdinator

Hildegard Gobeyn

Projectmedewerkers

Hilde Vermeir, Stefaan De Smet, Didier Reynaert, Jessica De Maeyer

Looptijd

21/09/2020 - 25/09/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra, Middelen opleidingscentra