PENSVOER foto website

PENSVOER.

P

PENSVOER.

Valorisatie van gehele plantsilage van granen al dan niet gemengd met vlinderbloemigen op het melkveebedrijf met specifieke aandacht voor pensgezondheid

Een dalende bodemkwaliteit en -veerkracht zorgt voor een verminderde opbrengst en kwaliteit van ruwvoer op melkveebedrijven, zeker in een wijzigend klimaat. Een hogere teeltdiversificatie, bv. door granen en vlinderbloemigen in te brengen in de gewasrotatie, kan de opbrengststabiliteit en de duurzaamheid verhogen.
Hiervoor is echter een betere kennis nodig over de inzetbaarheid van hakselgranen en mengteelten met vlinderbloemigen.
In dit project willen we nagaan wat de waarde is van hakselgranen, al dan niet in combinatie met vlinderbloemigen, op het melkveebedrijf. Dit met het oog op behoud van of verbetering in organische bodemkoolstof, minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest en een hogere gewasdiversiteit. Via inpassing van deze hakselgranen in het melkveerantsoen streeft het project bovendien naar een betere balans tussen hoge melkproducties en diergezondheid via het verminderen van het optreden van subklinische pensacidose. Deze optimalisatie zal leiden naar verbetering van het economisch rendement van de melkveebedrijven via uitgespaarde teelt-, voeder-, én veekosten.


Valorization of whole plant silage of cereals, with or without leguminous plants, on the dairy farm with specific attention to rumen health

Declining soil quality and -resilience reduces forage yields and quality on dairy farms, especially in a changing climate. Increased crop diversification, e.g. by including cereals and leguminous plants in the crop rotation, can increase both yield stability and sustainability.
This requires a better knowledge of the applicability of whole plant silage in cereals and mixed crops with leguminous plants.
In this project, we want to investigate the value of whole plant silage in cereals, whether or not in combination with leguminous plants, on dairy farms. This way, we aim to maintain or improve organic soil carbon, reduce the use of pesticides and fertilisers and increase crop diversity. By incorporating whole plant silage in the dairy cattle ration, the project also strives for a better balance between high milk yields and animal health by reducing the occurrence of sub-clinical rumen acidosis. This optimisation will lead to improvement of the economic return of the dairy farms through lower cultivation, feed and cattle costs.

PENSVOER logo website

PENSVOER is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature.

Projectcoördinator HOGENT

Joos Latré

Projectcoördinator

Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve

Onderzoekers

Remy Devlaminck, Silke Beda

Looptijd

01/06/2022 - 31/05/2026

Financier

VLAIO (voormalig IWT)

Programma financier

IWT /VLAIO - Landbouwtrajecten

Partners

Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Katholieke Universiteit te Leuven

Universiteit Gent