Foto Platform Citizenship: Platform design for a child participatory decision-making culture in Flanders in times of crisis

Platform C.

P

Platform C.

Platform Citizenship: Platform design for a child participatory decision-making culture in Flanders in times of crisis

Platform Burgerschap: Platformontwikkeling voor een participatieve lokale beleidscultuur in Vlaanderen met kinderen in tijden van crisis.

Een sterk en kwalitatief lokaal (jeugd- en kinderrechten) beleid vraagt om een gedeelde mindset, beleidsvisie en -cultuur waarin participatie van alle burgers (en dus ook van kinderen en jongeren) als zinvol, belangrijk en broodnodig wordt gezien. Ondanks de vele beschikbare tools, methodieken en strategieën, geven partners uit onderzoek, middenveld en lokale besturen aan dat dergelijke gedeelde mindset nog te vaak ontbreekt. De aanpak van de coronacrisis heeft bovenstaande uitdaging verscherpt. Zo ging de participatieve reflex ten aanzien van kinderen en jongeren grotendeels verloren tijdens de uitrol van de coronamaatregelen. Met de opzet van het project ‘Platform C’ willen Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi), Bataljong, Schakel in lokaal cocreëren (Stichting Lodewijk de Raet), Netwerk Jeugdvriendelijk, HOGENT en UGent antwoord geven op de vraag hoe we sterker op het evenwaardig burgerschap van kinderen en jongeren kunnen inzetten in Vlaanderen, België en Europa. 
De doelstellingen van het Platform C project zijn:
-    Met kinderen en jongeren zelf aan de slag gaan om lokaal antwoorden te genereren op de corona-uitdagingen;
-    Zichtbaar maken wat de impact is van een breed gedragen reflex in de structurele beleidsparticipatie van kinderen en jongeren (en dit geconcretiseerd binnen de context van de coronacrisis);
-    Onderzoeken en in beeld brengen wat de overtuiging en perceptie t.a.v. de beleidsparticipatie van kinderen en jongeren beïnvloedt en hoe we hierop kunnen inspelen.


Deze doelstellingen willen we realiseren via volgende activiteiten:
1.    Actieonderzoek: opzetten/ondersteunen van experimenten samen met kinderen en jongeren in 3 lokale cases in Vlaanderen: Stad Lokeren, Stad Kortrijk, regio Meetjesland; 
2.    Platformdesign: genereren van 3 lokale platforms + 1 overkoepeld platform, samengesteld uit lokale actoren (lokale besturen, middenveld, kinderen en jongeren), met het oog op het creëren van gedeeld eigenaarschap en collectief leren;
3.    Missietekst: uitwerken van een door alle leden van het platform (inclusief kinderen en jongeren) gedragen missietekst die het gedeeld belang van het project en de stakeholders beschrijft.

Platform C is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY.

Projectcoƶrdinator

Sven De Visscher

Projectcoƶrdinator (extern)

Universiteit Gent

Projectmedewerkers

Shana Sabbe, Annick Verstraete

Looptijd

01/09/2022 - 31/08/2024

Financier

Europese Commissie

Programma financier

CERV programma (Citizens, Equality, Rights and Values) - CERV2021-CHILD

Externe organisaties

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi)
Bataljong vzw
Stichting Lodewijk de Raet
Netwerk Jeugdvriendelijk
Stad Kortrijk
Stad Lokeren
Meetjesman (regionale jeugddienst van het Meetjesland)