Foto Potentieel voor eiwittransitie met veldbonen van lokale teelt

Eiwittransitie met veldbonen.

E

Eiwittransitie met veldbonen.

Potentieel voor eiwittransitie met veldbonen van lokale teelt

Vlaanderen kent een grote vraag naar eiwitrijke voedergewassen, waardoor het sterk afhankelijk is van geïmporteerde soja. In dit demoproject wordt de teelt van winterveldbonen als alternatief voorgesteld aan zowel akkerbouwers als veehouders.

Ondanks de ruime toepassing van gras als belangrijkste eiwithoudend gewas binnen de rundveevoeding zijn er nog steeds krachtvoerachtige producten nodig om aan de eiwitbehoefte van dieren te voldoen. Momenteel wordt hiervoor nog steeds veel soja geïmporteerd, omdat de productiekosten van lokaal geteelde eiwithoudende gewassen hoog zijn en de toepassing ervan onvoldoende gekend. Toch is er vanuit duurzaamheidsoogpunt steeds meer nood aan lokale alternatieven.   

In dit demo-project wordt het potentieel van lokaal geteelde winterveldbonen als reinteelt en als mengteelt onderzocht. Bovendien heeft het als doel zowel de teelt als het vervoederen van veldbonen door te trekken van biologische bedrijven, waar reeds eerder onderzoek werd verricht, naar de gangbare melkveehouderij. Daarbij wordt enerzijds aandacht besteed aan teelttechniek, zoals rassenkeuze, bemesting, onkruidbestrijding en mogelijkheden van mengteelt met wintergranen. Anderzijds is de verdere toepasbaarheid van de veldbonen binnen het rantsoen van het rundvee voor de veehouder van essentieel belang om te slagen. Handelingen zoals vermalen of pletten en toasten zijn nodig om een aantrekkelijk eindproduct te bekomen en zullen binnen het project dan ook de nodige aandacht krijgen. Ten slotte worden praktijkbedrijven ondersteund met een demonstratieve rekenoefening inzake rendabiliteit en met rantsoenberekeningen. Op deze manier demonstreert het project de mogelijkheden van veldbonen vanaf de teelt, over de na-oogsttechnologie en een voederproef tot daadwerkelijke implementatie van veldbonen ter vervanging van soja als eiwitbron in rantsoenen op rundveebedrijven.

Potentieel voor eiwittransitie met veldbonen van lokale teelt is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Joos Latré, Geert Haesaert

Projectcoördinator (extern)

Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV)

Looptijd

01/03/2021 - 28/02/2023

Financier

Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame LandbouwOntwikkeling (ADLO)

Programma financier

Demonstratieprojecten duurzame landbouw

Externe organisaties

Proefhoeve Bottelare HOGENT-UGENT
Hooibeekhoeve APB
Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderzoek Campus vzw
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw (PVL)
Inagro vzw
ILVO