Psychosociaal welzijn foto website

Psychosociaal welzijn.

P

Psychosociaal welzijn.

Psychosociaal welzijn van informele en formele zorgverleners

De constante werkdruk in de zorg- en welzijnssector zorgt voor toenemende psychische problemen onder formele zorgverleners. Ook informele zorgverleners, in het bijzonder mantelzorgers, ervaren een hoge psychosociale belasting. De COVID 19-pandemie heeft deze druk nog versterkt. Dit onderzoeksproject wil concrete oplossingen zoeken om het psychosociaal welzijn van formele en informele zorgverleners te garanderen/verbeteren.

De zorg- en welzijnssector staat voor grote uitdagingen. Eén ervan is het psychosociaal welzijn van formele en informele zorgverleners. We focussen op vier werkpakketten. Het eerste werkpakket zal bestaande instrumenten voor ‘vroegdetectie’ van overbelasting en rolconflicten bij mantelzorgers optimaliseren. Het tweede werkpakket focust op het psychosociaal welzijn van mantelzorgers die zorg dragen voor ouderen met cognitieve problemen. Hierbij zullen wij verder exploreren welke ondersteuning formele zorgverleners, vanuit een netwerkperspectief, kunnen bieden aan mantelzorgers van zorgvragers met cognitieve problemen. Het derde werkpakket focust op studerende mantelzorgers. Voor deze doelgroep zullen acties ontwikkeld worden om het psychosociaal welzijn te verhogen en de combinatie mantelzorg-studeren te faciliteren. Het vierde werkpakket zal focussen op het psychosociaal welzijn van formele zorgverleners. Hierbij besteden we speciale aandacht aan ‘sociale steun’ en op wat formele zorgverleners zelf kunnen ondernemen om hun psychosociaal welzijn te optimaliseren. Daarnaast werken we in dit vierde werkpakket aan competenties rond zelfzorg en sociale steun van studenten uit de zorg- en welzijnsopleidingen zodat ze future proof het werkveld kunnen instappen.

DE COVID 19-pandemie heeft grote gevolgen voor het psychosociaal welzijn van zorgverstrekkers (formeel en informeel). Naast bovenstaande werkpaketten heeft 360° Zorg en Welzijn een onderzoek uitgevoerd die de beleving van de lockdown door mantelzorgers in kaart brengt en de impact van deze lockdown op het psychosociaal welzijn van mantelzorgers.


Psychosocial well-being of informal and formal caregivers

The constant workload in the care and well-being sector is causing increasing psychological problems among formal caregivers. Informal caregivers also experience high psychosocial pressure. The COVID-19 pandemic has intensified these pressures. This research project aims to find concrete solutions to ensure and improve the psychosocial well-being of formal and informal caregivers.

The care and well-being sector is facing serious challenges. One of them is the psychosocial well-being of formal and informal caregivers. We focus on four work packages. The first work package will improve existing tools for “early detection” of overload and role conflicts among informal carers. The second work package focuses on the psychosocial well-being of informal caregivers looking after elderly people with cognitive problems. This will involve further exploring which kind of support formal caregivers, from a network perspective, can offer to informal caregivers caring for people with cognitive problems. The third work package focuses on student-informal caregivers. For this target group, campaigns will be developed to increase psychosocial well-being and facilitate the combination of informal care and studying. The fourth work package will focus on the psychosocial well-being of formal caregivers. In this work package, we will pay special attention to “social support” and what formal caregivers can do themselves to improve their psychosocial well-being. In addition, we address competences around self-care and social support of students from care and well-being programmes to help them enter the work field future-proof.

The COVID-19 pandemic had a major impact on the psychosocial well-being of caregivers (formal and informal). In addition to the work packages, 360° Care and Wellbeing conducted a survey outlining how caregivers experienced the lockdown and its impact on the psychosocial well-being of caregivers.

Psychosocial well-being of informal and formal caregivers
The constant workload in the care and well-being sector is causing increasing psychological problems among formal caregivers. Informal caregivers also experience high psychosocial pressure. The COVID-19 pandemic has intensified these pressures. This research project aims to find concrete solutions to ensure and improve the psychosocial well-being of formal and informal caregivers.

The care and well-being sector is facing serious challenges. One of them is the psychosocial well-being of formal and informal caregivers. We focus on four work packages. The first work package will improve existing tools for “early detection” of overload and role conflicts among informal carers. The second work package focuses on the psychosocial well-being of informal caregivers looking after elderly people with cognitive problems. This will involve further exploring which kind of support formal caregivers, from a network perspective, can offer to informal caregivers caring for people with cognitive problems. The third work package focuses on student-informal caregivers. For this target group, campaigns will be developed to increase psychosocial well-being and facilitate the combination of informal care and studying. The fourth work package will focus on the psychosocial well-being of formal caregivers. In this work package, we will pay special attention to “social support” and what formal caregivers can do themselves to improve their psychosocial well-being. In addition, we address competences around self-care and social support of students from care and well-being programmes to help them enter the work field future-proof.

The COVID-19 pandemic had a major impact on the psychosocial well-being of caregivers (formal and informal). In addition to the work packages, 360° Care and Wellbeing conducted a survey outlining how caregivers experienced the lockdown and its impact on the psychosocial well-being of caregivers.

Psychosociaal welzijn is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Deborah Lambotte

Onderzoekers

Peter Walleghem, Ida Walgraef, Nadine De Stercke, Benedicte De Koker

Looptijd

01/10/2020 - 24/09/2023

Financier

PWO-middelen