Foto Home

Re-Empower.

R

Re-Empower.

Weerbaarheid door empowerment: sociaaleconomische en omgevingsrisicofactoren voor kindhuwelijken in Tanzania aanpakken door een positief engagement met gewoonten en tradities

Het Re-Empower project combineert internationale mensenrechten- en veerkrachtperspectieven om meisjes en jonge vrouwen en hun sociale omgeving te empoweren door gebruik te maken van de positieve impact van gewoonten en tradities.

Tanzania heeft een van de hoogste kinderhuwelijken ter wereld. Het kindhuwelijk, dat onevenredig veel gevolgen heeft voor meisjes en jonge vrouwen, is een genderprobleem dat verschillende kaders, zoals de internationale mensenrechtenwetgeving en de Sustainable Development Goals, willen aanpakken. Terwijl juridische benaderingen zich vooral hebben gericht op het verbieden van kinderhuwelijken, vereist succesvolle preventie van kinderhuwelijken dat de achterliggende oorzaken en belangrijkste risicofactoren worden aangepakt en dat de capaciteiten en middelen van mensen worden versterkt en uitgebouwd. Bestaande risicofactoren voor kindhuwelijken, waaronder voornamelijk sociaaleconomische factoren zoals armoede, gebrek aan onderwijskansen voor meisjes en alternatieven om een bestaan op te bouwen, zullen naar verwachting worden verergerd door milieurisico's veroorzaakt door klimaatverandering, zoals droogte of overstromingen. Het Re-Empower project bouwt voort op empirische bevindingen van de op mensenrechten gebaseerde benadering die werd gehanteerd in een eerder samenwerkingsproject over de gezondheidseffecten van kindhuwelijken in Tanzania en is gericht op het opbouwen van veerkracht onder meisjes en jonge vrouwen en hun sociale omgeving door hen te empoweren door gebruik te maken van de positieve invloed van gewoonten en tradities.


Resilience through empowerment: overcoming socioeconomic and environmental risk factors for child marriage in Tanzania through a positive engagement with customs & traditions

The Re-Empower project merges international human rights and resilience perspectives, to empower girls and young women and their social environs, by leveraging the positive impact of customs and traditions.

Tanzania has one of the world’s highest child marriage prevalence rates. Child marriage, which impacts girls and young women disproportionately, is a gendered issue that various frameworks such as international human rights law as well as the Sustainable Development Goals aim to tackle. While legal approaches have focused mostly on prohibition, successful prevention of child marriage requires addressing root causes and principal risk factors and bolstering and building on people’s capacities and resources. Existing risk factors for child marriage that mainly include socioeconomic factors such as poverty, lack of educational opportunities for girls and alternatives to build livelihoods are expected to be compounded by environmental risks caused by climate change such as droughts or floods. The Re-Empower project builds on empirical findings of and the human rights-based approach espoused in a previous collaborative project on the health impacts of child marriages in Tanzania and aims to build resilience among girls and young women and their social environs by empowering them by leveraging the positive impact of customs and traditions.

Re-Empower is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Sofie Vindevogel

Projectcoördinator

Universiteit Antwerpen

Looptijd

01/09/2022 - 31/08/2026

Financier

VLIR-UOS

Partners

Mzumbe University

Universiteit Antwerpen