Foto Risico-assessment als hefboom voor duurzame inkoop

Risico-assessment als hefboom voor duurzame inkoop

R

Risico-assessment als hefboom voor duurzame inkoop

Risico-assessment als hefboom voor duurzame inkoop

Binnen inkoop en risicomanagement bestaan verschillende modellen die gebruikt kunnen worden om respectievelijk leveranciers en risico's te beoordelen. Deels werden die ook al aangepast aan actuele bekommernissen, onder meer door het toevoegen van duurzame criteria of het kwantificeren van risico’s in aankoopmodellen. Toch blijft in de literatuur een grote leemte bestaan wat betreft risicomodellen die een duurzaam inkoopbeleid op een kwantitatieve manier ondersteunen. Ook vanuit de praktijk is er nood aan dergelijke modellen: uit eerder onderzoek blijkt dat slechts een minderheid van de bedrijven kwantitatieve meetsystemen gebruikt om aan risico-assessment te doen.
Het doel van dit doctoraatsonderzoek is in de eerste plaats te onderzoeken welke risico’s bepalend zijn voor een duurzaam inkoopproces en hoe deze risico’s gepercipieerd worden door ondernemingen. Daarenboven zullen een model en bijhorende tool ontwikkeld worden waardoor ondernemingen op een eenvoudige manier een kwantitatief risico-assessment kunnen uitvoeren ter ondersteuning van een duurzaam inkoopbeleid. Het model en de tool maken ondernemingen bewuster van de interne en externe risico’s verbonden aan inkoop en ondersteunen beslissingsprocessen vanuit een duurzaamheidsperspectief. Het project combineert kwantitatief en kwalitatief onderzoek in drie grote fasen. Fase 1 is een beschrijvend onderzoek en exploratief onderzoek met als doel de afbakening van een kader en de mogelijke criteria voor een inkooprisico-assessmentmodel. Een diepgaande literatuurstudie gaat een kwantitatief onderzoek vooraf. Het onderzoek zal peilen naar o.a. leveranciers- en risico-assessment en de gebruikte tools bij ondernemingen. Het exact steekproefkader zal bepaald worden aan de hand van experteninterviews. Parallel hiermee zal een meta-analyse de geïnventariseerde leveranciers- en risicomodellen met elkaar vergelijken. Fase 2 bestaat uit een instrumenteel onderzoek om een model en ook gebruiksvriendelijke tool te creëren die door ondernemingen gebruikt kunnen worden. Hierbij wordt de Delphi-methode gehanteerd om de criteria van het model vast te leggen. Via de Multiple-criteria decision analysis (MCDA) zullen complexe, onderling conflicterende criteria op een gestructureerde manier voorgesteld worden. Met behulp van een evaluatieonderzoek bij Vlaamse ondernemingen, zowel met als zonder importervaring, wordt het model getest en bijgesteld. Het project eindigt in fase 3 met een toetsend onderzoek dat aan de hand van casestudies peilt naar het gebruik van het model als hefboom voor een duurzaam inkoopbeleid. De tool zal hiervoor aangepast worden aan de specifieke noden van bepaalde ondernemingen. Het doel is verdere verfijning van de tool, maar ook onderzoeken hoe en in welke mate deze ondernemingen de tool gebruiken ter ondersteuning van een duurzaam inkoopbeleid.
 

             
                           
                                         
                                                        

Risico-assessment als hefboom voor duurzame inkoop is een onderzoeksproject van het Research Centre for Sustainable Organizations

                                         
                           
             

Projectcoördinator

Karen Van Bastelaere (Doctoraatsstudent)

Copromotoren

Cathy Macharis (VUB), Genserik Reniers (Universiteit Antwerpen)

Looptijd

21/09/2015 - 31/10/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

Doctoreren OP

Externe organisaties

Havenbedrijf Gent
Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek
UNIZO International, Brussel
JAMK University of Applied Sciences, Finland
VOKA – KVK Oost-Vlaanderen, Gent
VUB, Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke wetenschappen
UA, Antwerp Research Group on Safety and Security