Ruimtehelden foto website

Ruimtehelden.

R

Ruimtehelden.

Ruimtehelden - Interactieve toolbox voor ruimte-educatie en -participatie

Tieners zijn cruciaal voor de transitie naar duurzaam ruimtegebruik. Bepaalde tieners zijn zelfs voortrekker en aanjagers van deze transitie, bijvoorbeeld op vlak van klimaatbeleid. Toch blijkt dat zij op andere vlakken – vooral op vlak van dichter wonen en verwevenheid – vooral geneigd te zijn om een klassiek Vlaams woonideaal van ‘rustig wonen in een landelijke vrijstaande woning’ te reproduceren. In het project Ruimtehelden werkt eCO-CITY samen met partners aan een opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving: Samen verbeelden we de ruimte!

Ruimtehelden definieerde drie grote doelstellingen:
• het draagvlak voor de ruimtelijke uitdagingen in Vlaanderen en de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) bij kinderen en tieners verhogen;
• een kwalitatief leerpakket ontwikkelen voor ruimte-educatie en -participatie over de uitdagingen van het BRV;
• inzicht krijgen in de weerstand en bekommernissen van kinderen en tieners m.b.t. de principes van het BRV en samen met planners en ontwerpers naar manieren zoeken om met die weerstanden om te gaan in ontwerp en planning.

Het project verloopt in vier fasen:
• Verzamelen van bestaand materiaal en breed experimenteren met inhouden, methoden en technieken in klassen om de effectiviteit van de didactische middelen na te gaan en om de belangrijkste weerstanden bij tieners te detecteren.
• Ontwikkeling en testen van een leerpakket voor ruimte-educatie voor en door het onderwijs.
• Vorming, opleiding en gerichte communicatie naar het onderwijs en inspraakmedewerkers voor gebruik van het leerpakket.
• Aanbevelingen, randvoorwaarden en ontwerpuitdagingen ontwikkelen voor planners en ontwerpers en communiceren naar deze doelgroep.


Space heroes - Interactive toolbox for space education and participation

Teenagers are crucial to the transition to sustainable use of space. Certain teenagers are even pioneers and drivers of this transition, for example in terms of climate policy. Yet in other areas - especially closer living and interconnectedness - it appears that they are mostly inclined to reproduce a classic Flemish residential ideal of "quiet living in a rural detached house. In the project Space Heroes, eCO-CITY is working with partners on a commission from the Flemish Government, Department of the Environment: Together we imagine space!
Space Heroes defined three major objectives:
- increase support for the spatial challenges in Flanders and the principles of the Flanders Spatial Policy Plan (BRV) among children and teenagers;
- develop a qualitative learning package for space education and participation on the challenges of the BRV;
- understanding the resistance and concerns of children and teenagers to the principles of the BRV and working with planners and designers to find ways to deal with those resistances in design and planning.
The project proceeds in four phases:
- Collection of existing materials and wide experimentation with contents, methods and techniques in classes to check the effectiveness of didactic means and to detect the main resistances among teenagers.
- Development and testing of a space education curriculum for and by education.
- Formation, training and targeted communication to education and public participation staff for use of the learning package.
- Develop recommendations, preconditions and design challenges for planners and designers and communicate to this audience.

Ruimtehelden logo website

Ruimtehelden is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY.

Projectcoördinator HOGENT

Sven De Visscher

Projectcoördinator

Kind en Samenleving

Onderzoekers

Minke Labarque

Looptijd

01/01/2022 - 31/12/2024

Financier

Vlaamse regering - departementen (ministrieel initiatief)

Partners

Kind en Samenleving

Vereniging Leraars Aardrijkskunde (VLA)

Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning