Betonstop foto website

Betonstop.

B

Betonstop.

Ruimtelijke en financiële simulatie van de Betonstop 2020-2040

De Vlaamse overheid heeft in het kader van het ruimtelijk beleid het basisprincipe van ruimteneutraliteit tegen 2040 vooropgesteld. Doelstelling is om tegen 2040 de dagelijkse inname van open ruimte door onze moderne samenleving stapsgewijs terug te dringen tot 0 ha. Deze stand-still in bijkomende ruimteinname wordt ook wel betonstop genoemd.
Om deze ruimteneutraliteit concreet te kunnen realiseren, is een absolute afbouw van de ruimteinname vereist, waar deze momenteel 6 ha/dag bedraagt. Dit impliceert een graduele reductie van juridisch erkende maar ongebruikte en overtollige bouwgronden. Gelet op de juridische erkenning van deze gronden, mag verwacht worden dat de neutralisatie van dit aanbod aanzienlijke eisen tot planschadevergoeding met zich zal mee brengen.
HOGENT werkt een ruimtelijke en financiële simulatie uit van hoe een betonstop zou kunnen doorgevoerd worden tegen 2040. Daarbij wordt het historisch ontstaan van het overaanbod aan bestemde grond geanalyseerd, de actuele problematiek van de nog bebouwbare ruimte nader in beeld gebracht en de effectiviteit van een aantal grondbeleidsinstrumenten aan de hand van toekomstsimulaties uitgevoerd.

Meer info

Spatial and financial simulation of No Net Land Take for Flanders, 2020-2040

As part of its spatial policy, the Flemish government has established the basic principle of space neutrality by 2040. The objective is to gradually reduce the daily intake of open space by our modern society to 0 ha by 2040. This standstill in additional space intake is also known as a concrete stop.
Achieving this space neutrality requires an absolute reduction in space intake, where it currently stands at 6 ha/day. This implies a gradual reduction of legally recognised but unused and surplus building land. Given the legal recognition of these lands, the neutralisation of this supply can be expected to involve significant claims for planning compensation.
HOGENT elaborates a spatial and financial simulation of how a concrete freeze could be implemented by 2040. In doing so, it analyses the historical origins of the oversupply of earmarked land, takes a closer look at the current problem of space still available for development and uses future simulations to assess the effectiveness of a number of land policy instruments.

More info

Betonstop is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit.

Projectcoördinator HOGENT

Peter Lacoere

Copromotor

Mieke Paelinck, Guy Engelen, Cornelis Stal

Onderzoekers

Oscar Zurita Hurtado

Looptijd

23/09/2019 - 31/10/2022

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek

Partners

Departement Landbouw en Visserij

Departement Omgeving

INBO

Katholieke Universiteit te Leuven

Universiteit Gent

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ