Rodeland foto website

Rodeland.

R

Rodeland.

Samen + Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland

Rodeland is een landschapsproject op het grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele. Overheden, natuur- en landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen werken er samen om het landschap te versterken en verder te ontwikkelen.
Eén van de doelstellingen binnen het Rodeland-project is het ondersteunen en begeleiden van lokale landbouwers bij hun rol in het beheer en de ontwikkeling van het landschap. De landbouwsector is een belangrijke partner in thema’s als ruimte voor water, landschapsontwikkeling en klimaatadaptatie op de weg naar een duurzaam en klimaat robuust platteland. De voorbije jaren werd voldoende input en draagvlak gevonden voor een aantal acties die het Rodelandproject binnen deze thema’s wil ondernemen. Ook werden de eerste contacten gelegd met de lokale landbouwers.
Dit deelproject wil de uitvoering van de acties effectief mogelijk maken danzij financiering verkregen via LEADER PDPO III. Het project zal acties financieren die focussen op het verspreiden van kennis en verdere bewustmaking, via artikels, brochures, demodagen, etc. en adviesverlening op maat van lokale landbouwers rond de thema’s bodemkwaliteit, bloemenranden en kleine landschapselementen.

Meer info

The agricultural landscape in Rodeland

Rodeland is a landscape project within the municipalities Gavere, Melle, Merelbeke and Oosterzele. Authorities, nature and agricultural organisations and research institutions work together to strengthen and further develop the landscape.
One of the objectives of the Rodeland-project is to support and guide local farmers in their role as manager and developer of the landscape. The agricultural sector is an important partner in themes such as water, landscape development and climate-adaptive landscape. In recent years, sufficient input and support was found for a number of actions of the project within these themes. The first contacts with local farmers were made.
This subproject aims to enable the implementation of actions. On the one hand, the focus is on further raising awareness of these themes among landowners and farmers. On the other hand, they will be supported to realise certain actions on their terrains. The measures maintain an economically viable agriculture and at the same time strengthen the unique nature and agricultural landscape of Rodeland. The focus is on soil quality, flower borders and small landscape elements. The activities mainly consist of sensibilisation, demonstration, individual support and taking the burden off farmers in order to achieve realisations.

More info

Rodeland logo website 1 Rodeland logo website 2

Samen + Werken is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature.

Projectcoördinator HOGENT

Geert Haesaert

Projectcoördinator

Bosgroep Oost-Vlaanderen

Looptijd

01/01/2022 - 30/06/2024

Financier

Internationale samenwerking buiten EU

Partners

Boerennatuur Vlaanderen

Bosgroep Oost-Vlaanderen