Spiral foto website

SPIRAL.

S

SPIRAL.

Installatie voor het prepareren en spinnen van natuurlijke en man-made stapelvezels en hun blends

Het doel is om innovatieve natuurlijke en hybride garens en gerecycleerde garens te ontwikkelen. Bedrijven geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van duurzame en functionele materialen en circulaire economie kunnen gebruik maken van de infrastructuur voor innovatieve oplossingen.
De infrastructuur zal deel uitmaken van het FTILab+ MDF (Manufacturing Demonstration Facility). Dit centrum voor open innovatie en co-creatie stelt haar infrastructuur ter beschikking van bedrijven uit de textielsector en ontwerpers om samen met HOGENT onderzoekers en/of studenten nieuwe producten en/of processen te ontwikkelen die een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame/circulaire economie.
De infrastructuur zal in hoofdzaak worden ingezet binnen de onderzoekslijn ‘Bio-based materials & Circular Economy’. Deze onderzoekslijn werd een viertal jaar terug opgestart en is volledig in lijn met het door de EU als prioritair gedefinieerd onderzoek naar het optimaliseren van de verwerking en de toepassingen van textielvezels van Europese origine en het hightech/high end recycleren van textielvezels voor circular economy concepten. Daarnaast zal ze ook haar toepassing vinden in de onderzoekslijnen ‘Comfort & Protection’ en ‘Digitization & Flexibilization’. In de digitale wereld zullen smart textiles en wearables een prominente plaats innemen bij het sporten en monitoren van de gezondheid en revalidatieprocessen. De ontwikkeling van hybride garens met geleidende en sensor/actuator capaciteiten speelt hierin een belangrijke rol.
Vandaag is in Vlaanderen geen infrastructuur beschikbaar voor het spinnen van kleine partijen waardoor bedrijven aangewezen zijn op industriële infrastructuur die aanvoer van grote hoeveelheden vezels vereist. De ontwikkeling van innovatieve en/of gerecycleerde garens wordt hierdoor afgeremd en duur. Door beroep te doen op deze infrastructuur zullen bedrijven een boost kunnen geven aan de snelheid van innoveren en de kosten aanzienlijk verlagen. De complementariteit met reeds beschikbare infrastructuur bij FTILab+ en bij Centexbel (extrusie) versterkt dit nog.


Plant for the preparation and spinning of natural and man-made staple fibres and their blends

The aim is to develop innovative natural and hybrid yarns and recycled yarns. Companies facing challenges in sustainable and functional materials and circular economy can use the infrastructure for innovative solutions.
The infrastructure will be part of the FTILab+ MDF (Manufacturing Demonstration Facility). This centre for open innovation and co-creation will make its infrastructure available to companies from the textile sector and designers to develop, together with HOGENT researchers and/or students, new products and/or processes that make an important contribution to the transition to a sustainable/circular economy.
The infrastructure will mainly be deployed within the research line 'Bio-based materials & Circular Economy'. This research line was started some four years ago and is fully in line with the research defined as a priority by the EU on optimising the processing and applications of textile fibres of European origin and the high-tech/high-end recycling of textile fibres for circular economy concepts. It will also find its application in the 'Comfort & Protection' and 'Digitization & Flexibilization' research lines. In the digital world, smart textiles and wearables will feature prominently in sports and health monitoring and rehabilitation processes. The development of hybrid yarns with conductive and sensor/actuator capabilities plays an important role in this.
Today, no infrastructure is available in Flanders for spinning small batches, leaving companies to rely on industrial infrastructure that requires supply of large quantities of fibres. This slows down and makes the development of innovative and/or recycled yarns expensive. By relying on this infrastructure, companies will be able to boost the speed of innovation and significantly reduce costs. The complementarity with already available infrastructure at FTILab+ and at Centexbel (extrusion) further reinforces this.

SPIRAL is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum FTILab+.

Projectcoördinator HOGENT

Alexandra De Raeve

Onderzoekers

Sofie Vermeire

Looptijd

01/01/2021 - 31/12/2023

Financier

VLAIO (voormalig IWT)

Programma financier

Onderzoeksinfrastructuur hogescholen