STU-DI foto website

STU-DI.

S

STU-DI.

Studentenwerkgroep diversiteit

De werkgroep diversiteit breng studenten samen rond het thema "je welkom voelen/jezelf kunnen zijn op HOGENT". Door sensibiliserende activiteiten te organiseren en door verhalen van studenten te verzamelen wil de werkgroep hun ervaringskennis op een creatieve manier zichtbaar maken, met als bedoeling handvaten aan te reiken om van HOGENT een meer inclusieve en veilige plek te maken.

De werkgroep diversiteit brengt studenten samen – HOGENTbreed – die zich willen inzetten rond diverse thema’s. De rode draad overheen die thema’s situeert zich rond “jezelf zijn/je welkom voelen op HOGENT”. Elke student, ongeacht afkomst, gender(identiteit), moedertaal, religie, (functie)beperking, sociaal-economische achtergrond,… is welkom.
Er zijn twee hoofdlijnen terug te vinden in de werkgroep: enerzijds willen we met de werkgroep een aantal sensibiliserende en informerende activiteiten organiseren (bvb. een event rond genderinclusief taalgebruik), anderzijds willen we verhalen verzamelen rond het overkoepelende thema “jezelf zijn/je welkom voelen op HOGENT”. Op die manier willen we vertrekken vanuit wat leeft bij studenten en hun ervaringskennis op een creatieve en inspirerende manier documenteren en zichtbaar maken. We willen deze verhalen gebruiken om ervaringen van studenten in beeld te brengen, constructieve dialoog op gang te brengen, en signalen en handvaten aan te reiken om van HOGENT een inclusieve en veilige plek te maken waar zoveel mogelijk studenten zich welkom voelen.
De werkgroep en de acties die hierbinnen gedaan worden groeien organisch: niet iedereens engagement is in evenveel mate vereist voor elke actie. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met subgroepjes of er kunnen studenten bijkomen of minder actief worden tijdens het academiejaar. Studenten nemen hier een volledig vrijwillig engagement voor op en de hoofddoelstelling is om te vertrekken vanuit wat leeft en wat eventuele ondersteuningsnoden zijn bij studenten eerder dan vooraf doelstellingen op te leggen.
Overkoepelend voert de projectcoördinator ook gesprekken met verschillende interne stakeholders om mogelijke andere initiatieven m.b.t. diversiteit in kaart te brengen en eventueel met elkaar te verbinden.

STU-DI is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Looptijd

27/09/2021 - 25/09/2022

Financier

Reguliere werkingsmiddelen