SUMHIT foto website

SUMHIT.

S

SUMHIT.

Substance Use and Mental Health care InTegration, een studie van dienstennetwerken in de geestelijke gezondheidszorg en middelengebruik in België, hun toegankelijkheid en de behoeften van de gebruiker.

Het hoofddoel van SUMHIT is het onderzoeken en beoordelen van de plaats van drugsgebruikers in de GGZ, de beschikbaarheid van generieke GGZ voor mensen met een verslavingsproblematiek en de capaciteit van zowel de generieke GGZ als de gespecialiseerde zorgsectoren voor middelengebruik om samen te werken in het kader van de dienstennetwerken die sinds 2010 in België bestaan.
Het project behandelt onderzoeksvragen op drie studieniveaus.
(1) Op het niveau van individuen heeft het tot doel de vervulde en onvervulde behoeften van mensen met stoornissen in het gebruik van middelen te beoordelen in termen van geestelijke gezondheidszorg, hun daadwerkelijke toegang tot en gebruik van diensten, zowel generieke als gespecialiseerde, en hun ervaringsbeleving van zorgtrajecten.
(2) Op het niveau van de diensten heeft het tot doel de ervaring te beoordelen van clinici uit het volledige scala van generieke en gespecialiseerde diensten, in het bijzonder met mensen die middelengebruik en andere behoeften op het gebied van geestelijke gezondheidszorg hebben. Het wil ook de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het zorgaanbod voor dergelijke patiëntenprofielen onderzoeken.
Tot slot (3) op het niveau van dienstennetwerken en het gehele zorgsysteem, heeft het tot doel de samenwerking / integratie van gespecialiseerde diensten in de generieke netwerken voor geestelijke gezondheidszorg te beoordelen en systemische mechanismen te bekijken (in termen van financiering, dienstverlening en governance) die een dergelijke samenwerking kunnen vergemakkelijken of belemmeren.
Het project is gebaseerd op interdisciplinaire, gemengde methoden en tools. Het conceptuele kader van het project maakt vergelijking met buurlanden mogelijk. Evidence-based beleids- en zorgaanbevelingen zullen samen met belanghebbenden worden opgesteld om autoriteiten en netwerkbeheerders haalbare oplossingen te bieden om de continuïteit van zorg tussen sectoren te verbeteren, zorgtrajecten af te stemmen op specifieke profielen en een globale aanpak te ondersteunen van het persoonlijk herstel van patiënten. Naast beleid zal SUMHIT naar verwachting een grote impact hebben op de samenwerking en integratie van de zorgsectoren in de geestelijke gezondheidszorg en middelengebruik binnen de gevestigde dienstennetwerken, aangezien de kloof tussen deze zorgsectoren gebruikelijk is in veel zorgstelsels, maar niet tegemoet komt aan de behoeften van de meeste patiënten. Verwacht wordt dat verbeterde continuïteit van zorg en gepersonaliseerde zorg uiteindelijk de kwaliteit van de zorg in het algemeen en de kwaliteit van leven van patiënten zullen verhogen.


Substance Use and Mental Health care InTegration a study of service networks in mental health and substance use disorders in Belgium their accessibility and the user's needs

The main objective of SUMHIT is to examine and assess the place of people who use drugs in the field of mental health care, the availability of generic mental health care for people with substance-use disorders, and the capacity of both generic mental health care and specialised substance-use care sectors to collaborate within the framework of the service networks that have been established in Belgium since 2010.
The project addresses research questions at three levels of study.
(1) At the level of individuals, it aims to assess the met and unmet needs of people with substance-use disorders in terms of mental health care, their actual access and use of services, both generic and specialised, and their lived experience of care pathways.
(2) At the level of services, it aims to assess the experience of clinicians from the full range of generic and specialised services, in particular with people who have substance-use and other mental health care needs. It also aims to examine the availability and accessibility of care supply for such patient profiles.
Finally, (3) at the level of service networks and whole care system, it aims to assess the collaboration / integration of specialised services in the generic mental health care networks and to review systemic mechanisms (in terms of funding, service provision, and governance) that may facilitate or hinder such collaboration.

The project is based on interdisciplinary, mixed methods and tools. The conceptual framework of the project allows comparison with neighbouring countries. Evidence-based policy and care recommendations will be co-constructed with stakeholders as to provide authorities and network managers with feasible solutions in order to improve the continuity of care between sectors, the tailoring of care pathways to specific profiles, and to support a global approach of patients’ personal recovery. In addition to policy, SUMHIT is expected to have a major impact on mental-health and substance-use care sectors collaboration and integration within the established service networks, as the divide between these care sectors is common to many healthcare systems, but do not respond to most patient’s needs. Eventually, improved continuity of care and personalised care are expected to raise the quality of care overall and the quality of life of patients.

SUMHIT is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Jessica De Maeyer

Projectcoördinator

Université Catholique de Louvain

Onderzoekers

Jürgen Magerman, Ilse Goethals

Looptijd

01/06/2021 - 15/04/2023

Financier

BELSPO

Programma financier

Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota Drugs (DR)

Partners

Sciensano

Université Catholique de Louvain

Universiteit Gent