Foto SUSCABFLY: Duurzame beheersing van koolvlieg

SUSCABFLY.

S

SUSCABFLY.

SUSCABFLY: Duurzame beheersing van koolvlieg

Het hoofddoel van dit project is de implementatie van een duurzame beheersingsstrategie voor koolvlieg met focus op het optimaal gebruik van natuurlijke plaagbeheersing en de toepassing van preventieve teelt-technische maatregelen. Hierdoor wordt het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen opgevangen en het gebruik ervan verder gereduceerd. Om dit te bereiken wordt sterk ingezet op voorlichting, demo en communicatie.

Koolvlieg (Delia radicum L.) wordt beschouwd als een veel voorkomende, moeilijk beheersbare plaag bij koolgewassen. Deze vlieg legt haar eitjes nabij de plantvoet af waarna de larven in de wortels binnendringen. De larven vormen er al voedend gangen, met verrotting en kwaliteitsschade tot gevolg. Door hun verdoken levenswijze is de plaag moeilijk te bereiken en het beheersen ervan niet eenvoudig. Recente evoluties in de gewasbescherming en de stijgende vraag naar residuvrije fruit- en groenteproducten zetten de telers onder druk. Inzetten op natuurlijke plaagbeheersing en teelt-technische maatregelen als onderdeel van een duurzaam teeltsysteem zou een uitweg kunnen bieden.

In dit project wordt een duurzame beheersingsstrategie voor koolvlieg uitgewerkt. De focus ligt hierbij op een optimaal gebruik van natuurlijke plaagbeheersing en de toepassing van preventieve teelt-technische maatregelen. Zo wordt het toepassen van een tussenteelt met nectarplanten als maatregel om natuurlijke vijanden te stimuleren, getest. Ook verschillende uitzetmethoden van natuurlijke vijanden zoals kortschildkevers en nematoden worden onder de loep genomen. Hiernaast zal de toepasbaarheid van preventieve teelt-technische maatregelen waaronder het gebruik van afdekmateriaal en mechanische ei-verwijdering worden onderzocht. Alle onderzoeksresultaten worden tot slot gebundeld tot een duurzame beheersingsstrategie voor koolvlieg.

SUSCABFLY is een LA-traject gesteund door VLAIO en is een samenwerking tussen AgroFoodNature en het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) en Inagro.


SUSCABFLY – Sustainable control of cabbage fly. 

The main objective of this project is the implementation of a sustainable control strategy for cabbage fly, focusing on the optimal use of natural pest control and the application of preventive cultivation-technical measures. This will eliminate the need for crop protection products and further reduce their use. To achieve this, there is a strong focus on information, demonstration and communication.

Cabbage fly (Delia radicum L.) is considered a common yet difficult to control pest of cabbage crops. This fly lays its eggs near the plant base, after which the larvae penetrate the roots. The larvae form feeding tunnels there, causing rotting and quality damage. Due to their hidden way of life, the pest is difficult to reach and control. Recent evolutions in crop protection and the increasing demand for residue-free fruit and vegetable products are putting growers under pressure.
In this project, a sustainable control strategy for cabbage fly is elaborated. The focus is on the optimal use of natural pest control and the application of preventive cultivation-technical measures. For example, the application of an intermediate crop with nectar plants as a measure to stimulate natural enemies is being tested. Also, different methods of introduction of natural enemies such as short shield beetles and nematodes will be examined. In addition, the applicability of preventive cultivation measures such as the use of covering material and mechanical egg removal will be investigated. Finally, all research results will be compiled into a sustainable control strategy for cabbage fly.
SUSCABFLY is an LA-traject supported by VLAIO and is a collaboration between AgroFoodNature and the Research Station for Vegetable Production (PSKW), the Provincial Testing Centre for Vegetable Production (PCG), and INAGRO.

SUSCABFLY is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature.


SUSCABFLY is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoƶrdinator

Joachim Moens, Annelies De Roissart

Looptijd

01/01/2021 - 31/12/2024

Financier

VLAIO

Programma financier

Landbouw (LA)-trajecten

Externe organisaties

Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne Waver (PSKW)
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt, Oost-Vlaanderen (PCG)
Inagro