Foto Veldbonen: 'Van veld tot voer'

Veldbonen: 'Van veld tot voer'.

V

Veldbonen: 'Van veld tot voer'.

Veldbonen: 'Van veld tot voer'

Het tekort aan geconcentreerde eiwitbronnen voor de veehouderij maakt dat Vlaanderen nog te veel afhangt van de invoer van overzeese soja om het binnenlandse vee te voeden. Lokaal geteelde eiwithoudende gewassen bieden een alternatief, maar hun toepassingen zijn tot op heden nog onvoldoende gekend. Dit project onderzoekt hoe vraag en aanbod van lokaal geteelde veldbonen beter op elkaar kunnen worden afgestemd. 

Veldbonen kunnen hoge eiwitopbrengsten opleveren en gedijen goed onder de Vlaamse klimaatomstandigheden. Ook op economisch vlak is dit een veelbelovende teelt. Toch is het areaal veldbonen in Vlaanderen vandaag nog beperkt.

Het ‘Van Veld tot Voer’-project onderzoekt hoe de Vlaamse zelfvoorzieningsgraad voor eiwithoudende producten in de (melk)veehouderij kan worden verhoogd. Er wordt onderzocht hoe vraag en aanbod van lokaal geteelde veldbonen beter op elkaar kunnen worden afgestemd, om zo de opschaling en ontwikkeling van de keten te stimuleren. Bestaande knelpunten worden aangepakt en samenwerkingsverbanden tussen akkerbouwers en veehouders worden gestimuleerd. Op die manier wordt onderzocht of veldbonen de geïmporteerde soja in het veevoeder (gedeeltelijk) kunnen vervangen, en of dit leidt tot een toename in het areaal veldbonen.


Field beans: 'From field to feed.'

A shortage of locally-produced concentrated protein sources for livestock farming means that Flanders depends on the import of overseas soya to feed its domestic livestock. Locally cultivated protein crops offer an alternative, but their applications are still insufficiently known. This project investigates how supply and demand of locally grown field beans can be matched.

Field beans have high protein yields, thrive in Flemish climate conditions and it is an economically promising crop. Nevertheless, the acreage of field beans in Flanders is still limited.

The 'From Field to Feed' project investigates how the Flemish self-sufficiency level for protein products in the (dairy) livestock sector can be increased. It examines how supply and demand of locally grown field beans can be better matched to stimulate upscaling and further development of the chain. Existing bottlenecks will be addressed and partnerships between arable and livestock farmers will be encouraged. This way, we investigate whether field beans can (partially) replace imported soy in cattle feed, and whether this will lead to an increase in the acreage of field beans.

PeaPact is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature.

Veldbonen: 'Van veld tot voer' is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Joos Latré

Projectcoördinator (extern)

PIBO-Campus vzw

Looptijd

01/03/2022 - 28/02/2024

Financier

Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij

Programma financier

Relance 2021-oproep Eiwitstrategie

Externe organisaties

PVL
Hooibeekhoeve
Inagro
Boerenbond
Akkerbouwers
Veehouders