Foto Voorbereidende studie voor een gebiedsgericht en geïntegreerd stadsvernieuwingsprogramma voor de Gentse wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham

Voorbereidende studie stadsvernieuwingsprogramma.

V

Voorbereidende studie stadsvernieuwingsprogramma.

Voorbereidende studie voor een gebiedsgericht en geïntegreerd stadsvernieuwingsprogramma voor de Gentse wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham

De Gentse wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham wordt gekenmerkt door complexe, met elkaar gerelateerde problematieken die de leefbaarheid van de wijk onder druk zetten. De problematieken vereisen duurzame, geïntegreerde en (beleidsdomein)verbindende, proactieve ingrepen die de ruimtelijke hardware en de sociaal-maatschappelijke software van de wijk met elkaar verknopen. Vanuit die vaststelling besliste de Stad Gent om voor deze wijk een gebiedsgericht en geïntegreerd stadsvernieuwingsprogramma uit te werken. Vooraleer de uitwerking van dit stadsvernieuwingsprogramma kan worden vormgegeven, is er nood aan bijkomende kennisopbouw om tot heldere doelstellingen en een duidelijk referentiekader te komen voor het programma. Daarnaast is ook een methodiek vereist om het programma te kunnen monitoren en evalueren.

Vanuit drie voor de wijk essentiële thema’s (1. wonen; 2. zorg, welzijn, sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw en 3. publieke ruimte) worden drie deelopgaves geformuleerd:

- Analyse van de woonbeleving in de wijk in relatie tot de feitelijke woonsituatie

- Institutionele analyse van de wijkwerking rond zorg, welzijn, sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw op wijkniveau

- Analyse vanuit de kruisverbanden tussen de thema’s zorg, wonen en welzijn

Deze analyses dienen het inzicht in de wijk te versterken om van daaruit doelstellingen te formuleren, een referentiekader voor het stadsvernieuwingsprogramma uit te werken en een monitoringstool in functie van de opvolging van deze doelstellingen te realiseren.

Dit is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY.

Projectcoƶrdinator

Caroline Vandekinderen, Tineke Schiettecat

Projectmedewerkers

Hebe Van Laethem, Elke Denys

Looptijd

15/03/2023 - 15/05/2024

Financier

Stad Gent

Externe organisaties

UGent, vakgroep Orthopedagogiek
KU Leuven, faculteit Architectuur
Tussengoed architectuur - stedenbouw BV