Wij~k

In de voorbije jaren startten verschillende steden stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten op. Actuele beleidskeuzes maken duidelijk dat dit beleid verder gezet wordt. We verwachten dat nog heel wat sites in steden verder ingezet worden voor woon-, werk- en bedrijfsruimte. Deze ruimtelijke ingrepen beïnvloeden het sociale en culturele leven in de stad en het samenleven van mensen. Stadsontwikkelingen brengen vaak een instroom van grote groepen nieuwe bewoners. Die komen met hun eigen netwerk, sociale en culturele praktijken en symbolen die mogelijks sterk verschillen van de bestaande praktijken en netwerken in de wijk.

In dit project leggen we de focus op deze fase in stadsvernieuwing waar bewoners geconfronteerd worden met nieuwe processen van samenleven. We willen een instrument ontwikkelen voor publieke en private partners bij stadsontwikkeling om het samenleven in veranderende stedelijke omgevingen (die zich kenmerken door een instroom van veel ‘nieuwe’ bewoners in een bestaande woon- en leefomgeving) te meten en optimaliseren.
Dit instrument stelt tot doel om de sociale impact van stadsontwikkeling in beeld te brengen, o.a. door de beleving van alledaagse processen van samenleven van oude én nieuwe bewoners te reconstrueren. Hiermee willen we deze impact enerzijds ‘meten’ maar anderzijds ook input geven om hierover in dialoog te gaan en op deze processen van samenleven te kunnen ingrijpen en ze te optimaliseren.
In de manier waarop we dit instrument willen ontwikkelen, zorgen we zowel voor methodische als empirische antwoorden op vragen naar impact van stadsontwikkeling op betekenissen van samenleven. Dit door ook in te zetten op een concrete case, namelijk de Tondeliersite in Gent, als testcase voor het ontwikkelen van dit instrument. Daarnaast verbreden we onze ervaringen uit onze testcase door deze in dialoog te brengen met betrokkenen in andere gelijkaardige praktijken van stadsontwikkeling. Op die manier streven we naar een instrument dat in een breed gamma van stadsontwikkelingsprojecten kan ingezet worden.

Wij~k is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY.

Projectcoördinator

Greet De Brauwere

Copromotoren

Tine Vanthuyne

Projectmedewerkers

Tine Vanthuyne, An Lescrauwaet, Jolijn De Haene

Looptijd

1/10/2016 - 01/12/2020

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Dienst Beleidsparticipatie Gent
Cosmopolis Centre for Urban Research - VUB
De Stek - Field Communication, Gent
Stad Gent
Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw
Studiedienst Vlaamse Overheid, Departement Kanselarij en Bestuur, Brussel