Wij~k

In de voorbije jaren startten verschillende steden stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten op. Actuele beleidskeuzes maken duidelijk dat dit beleid verder gezet wordt. We verwachten dat nog heel wat sites in steden verder ingezet worden voor woon-, werk- en bedrijfsruimte. Deze ruimtelijke ingrepen beïnvloeden het sociale en culturele leven in de stad en het samenleven van mensen. Stadsontwikkelingen brengen vaak een instroom van grote groepen nieuwe bewoners. Die komen met hun eigen netwerk, sociale en culturele praktijken en symbolen die mogelijks sterk verschillen van de bestaande praktijken en netwerken in de wijk.

Het Wijk~k project zocht naar methodische en empirische antwoorden op vragen naar impact van stadsontwikkeling op betekenissen van samenleven: Op welke manieren kunnen betekenissen van processen van samenleven in en rond stadsontwikkelingsprojecten gemeten worden? Hoe kunnen processen van samenleven in en rond stadsontwikkelingsprojecten optimaal ondersteund worden? Welke sociale en ruimtelijke praktijken ontwikkelen oude en nieuwe bewoners van en rond stadsontwikkelingsprojecten? Op welke manieren eigenen oude en nieuwe bewoners van en rond stadsontwikkelingsprojecten zich de veranderende publieke ruimte toe?

De onderzoekers ontwikkelden een bruikbaar, praktisch en flexibel inzetbaar instrument voor beleidsmakers, praktijkwerkers, ontwikkelaars en andere stakeholders om samenleven in een buurt in verandering te beschrijven en beïnvloeden. Het instrument kreeg vorm door elke stap te ontwikkelen, uit te testen, te herwerken, opnieuw te testen, … in een concrete case van stadsvernieuwing nl. de Gentse wijk Rabot-Blaisantvest. Deze wijk is voorwerp van het grootschalige stadsvernieuwingsproject “Bruggen naar Rabot” dat een grote weerslag heeft op de inrichting van de publieke ruimte, op de sociale praktijken en relaties in en de identiteit van de wijk. 

> Publicatie Van plek naar gedeelde wij~K

> Vormingsaanbod Stads- en Dorpskernvernieuwing

 

Wij~k is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY.

Projectcoördinator

Greet De Brauwere

Copromotoren

Tine Vanthuyne

Projectmedewerkers

Tine Vanthuyne, An Lescrauwaet, Jolijn De Haene

Looptijd

1/10/2016 - 01/12/2020

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Dienst Beleidsparticipatie Gent
Cosmopolis Centre for Urban Research - VUB
De Stek - Field Communication, Gent
Stad Gent
Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw
Studiedienst Vlaamse Overheid, Departement Kanselarij en Bestuur, Brussel