ADEPS foto website

ADEPS.

A

ADEPS.

Anthropometric baseD Estimation of adiPoSity

Het ADEPS-project heeft de ambitie om lichaamsvet te schatten op basis van een aantal eenvoudig te meten antropometrische lichaamsmaten om vergeleken met de body mass index (BMI) een accuratere schatting van lichaamsvet te maken. Het onderzoek maakt gebruik van lichaamsvolumebepalingen die toelaten om het lichaam op te delen volgens het twee-componenten model in vet- en vetvrije massa.
In een eerste fase werd gewerkt met een dataset van bestaande 3D bodyscans van proefpersonen. Op basis van antropometrische maten uit deze bodyscans werden via een design of experiments (DOE) aanpak twee kalibratiesets en een validatieset geselecteerd. Er werd een methode ontwikkeld om lichaamsvolumes te berekenen van de geselecteerde bodyscans en een protocol werd opgesteld om scanruis ter hoogte van het hoofd, handen en voeten te elimineren. De tweede fase betreft een meetcampagne waarbij volwassen proefpersonen gemeten werden met een 3D bodyscanner en een luchtverplaatsing plethysmograaf (BodPod®, gouden standaard voor volumemetingen). Bijkomend werd een elektrische weerstandsmeting uitgevoerd om de hydratatietoestand te bepalen en werden enkele antropometrische maten manueel gemeten.

In totaal namen 248 proefpersonen (132 vrouwen) deel aan het veldwerk waarvan 245 (129 vrouwen) beschikbaar waren voor analyse. Er werden per geslacht twee regressiemodellen gebouwd met lichaamsvetpercentage (LV%) en lichaamsvet (kg) verkregen uit de gouden standaard als afhankelijke variabelen. De selectie van de finale modellen gebeurde via een iteratief proces waarbij parameters van modelkwaliteit en resultaten van meetsysteemanalyses het selectieproces ondersteunden. Voor LV% bedraagt de verklaarde variantie (R2) en schattingsfout (RMSE) bij vrouwen en mannen respectievelijk 77% (RMSE 4,34%) en 78% (RMSE 4,94%). Ter vergelijking, de verklaarde variantie van de klassieke BMI voor LV% bedraagt slechts 65% (RMSE 5,3%) bij vrouwen en 58% (RMSE 6,4%) bij mannen. Voor lichaamsvet (kg) zijn de R2 waarden bij vrouwen en mannen respectievelijk 93% (RMSE 2,84 kg) en 88% (RMSE 3,87 kg).
Het ADEPS-project werd bekend gemaakt via verschillende disseminatieactiviteiten waaronder de oprichting van een projectwebsite (www.adeps.net), het ontwerp van een icoon cf. mediacampagne HOGENT, webadvertentie, vulgariserende artikels met brede internationale verspreiding, een wetenschappelijk artikel en deelname aan en presentaties op internationale congressen. Het valorisatiepotentieel wordt verder onderzocht onder begeleiding van TechTransfer en in samenwerking met de business developer van een IOF-valorisatieconsortium.


Anthropometric baseD Estimation of adiPoSity

The ADEPS project aims to estimate body fat based on a number of easily measured anthropometric body measures to provide a more accurate estimate of body fat compared with body mass index (BMI). The study uses body volume measurements that allow dividing the body according to the two-component model into fat and lean mass.
The first phase involved working with a dataset of existing 3D body scans of subjects. Based on anthropometric measures from these body scans, two calibration sets and a validation set were selected via a design of experiments (DOE) approach. A method was developed to calculate body volumes from the selected body scans and a protocol was established to eliminate scan noise at the level of the head, hands and feet. The second phase involved a measurement campaign in which adult subjects were measured with a 3D body scanner and an air displacement plethysmograph (BodPod®, gold standard for volume measurements). Additionally, an electrical resistance measurement was performed to determine hydration status and some anthropometric measures were measured manually.

A total of 248 subjects (132 women) participated in the fieldwork of which 245 (129 women) were available for analysis. Two regression models were built for each sex with body fat percentage (LV%) and body fat (kg) obtained from the gold standard as dependent variables. The selection of the final models was done through an iterative process in which parameters of model quality and results of measurement system analyses supported the selection process. For LV%, the explained variance (R2) and estimation error (RMSE) in women and men are 77% (RMSE 4.34%) and 78% (RMSE 4.94%), respectively. In comparison, the explained variance of classical BMI for LV% is only 65% (RMSE 5.3%) in women and 58% (RMSE 6.4%) in men. For body fat (kg), the R2 values in women and men are 93% (RMSE 2.84 kg) and 88% (RMSE 3.87 kg), respectively.
The ADEPS project was publicised through various dissemination activities including the establishment of a project website (www.adeps.net), design of an icon cf media campaign HOGENT, web advertisement, vulgarising articles with wide international distribution, a scientific article and participation in and presentations at international conferences. The valorisation potential will be further investigated under the guidance of TechTransfer and in cooperation with the business developer of an IOF valorisation consortium.

ADEPS is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Centre for Applied Data Science.

Projectcoördinator HOGENT

Willem De Keyzer

Copromotor

Peter Van Ransbeeck

Onderzoekers

Frank Deruyck, Simona Vasile

Looptijd

01/10/2014 - 01/10/2016

Financier

PWO-middelen