Biodivers Zorggroen 2.0 foto website

Biodivers zorggroen 2.0.

B

Biodivers zorggroen 2.0.

Biodivers zorggroen 2.0

Groen doet goed, biodivers nog beter. Een biodiverse zorgtuin betekent een meerwaarde voor zowel mens als natuur (https://biodiverszorggroen.be/bibliotheek-item/groen-doet-goed-biodivers-nog-beter/).
Binnen het PWO Biodivers Zorggroen werd de website www.biodiverszorggroen.be ontwikkeld, die gelanceerd werd in mei 2022. (punt ontbrak) Hier wordt a.d.h.v. 8 ontwerpkwaliteiten voor een biodiverse zorgtuin een kapstok aangereikt om zowel biodiversiteit als zorg een volwaardige en elkaar versterkende plaats te geven in de buitenruimte van zorgvoorzieningen. Dit wordt geïllustreerd in vier biodiverse zorggroenmodellen en met inspirerende zorggroenactiviteiten.
Met dit vervolgproject beogen we verschillende doelen.
Ten eerste willen we achterhalen wat de meest werkzame elementen zijn van biodivers zorggroen. We onderzoeken hoe algemene modellen en activiteiten doorvertaald kunnen worden naar concrete adviezen rond inrichting en gebruik van zorgtuinen en zorgactiviteiten, afgestemd op een specifieke doelgroep, type voorziening of tuin. Zelfs voor doelgroepen waarbij al vrij veel geweten is op vlak van therapeutische tuinen is immers nog onduidelijk welke ontwerpkenmerken en welke tuinactiviteiten het meeste effect hebben of de grootste meerwaarde betekenen voor zorgvragers en zorgverleners (Murroni e.a., 2021). Op basis hiervan kunnen we zorgvoorzieningen evidence based richtlijnen en adviezen aanreiken m.b.t. het inrichten en benutten van hun biodiverse zorgtuin en helpen bij het eventueel maken van keuzes in het ontwerp- en implementatieproces. Zorgvoorzieningen krijgen op die manier aanbevelingen voor het inzetten van een biodiverse tuin en/of biodiverse zorgactiviteiten meer ‘op maat’ aangeleverd.
Ten tweede zetten we in op verdere analyse van data verzameld binnen het PWO Biodivers Zorggroen m.b.t. de impact van biodivers groen op zorg en welzijn. In het pilootproject “Blok Je Groen” werd het effect van studeren in een groene omgeving bij studenten nagegaan, en daarnaast werden ook data verzameld tijdens wandelingen in een groene biodiverse omgeving t.o.v. wandelingen in een verstedelijkte omgeving.
Ten derde onderzoeken we hoe natuurverbondenheid kunnen stimuleren en welke tools daarvoor bruikbaar kunnen zijn. Tijd doorbrengen in de natuur of ‘natuurcontact’ betekent immers niet automatisch dat je je met de natuur verbonden voelt. Natuurverbondenheid verhoogt het positieve effect van natuur op het welzijn van de mens én het draagvlak voor natuurbehoud. Versterken van deze verbondenheid is dan ook een waardevolle win-win voor zowel mens als natuur (Lammens & Simoens, 2022; Lumber, Richardson & Sheffield, 2017).
Overkoepelend zetten we in op valorisatie via verder opvolgen/op punt stellen van de website, uitbouwen van promomaterialen en een dienstverleningsaanbod, en door opvolgen van de contacten met partners en i.k.v. de Green Deal.

Meer info

Biodivers zorggroen 2.0

Green does good, biodiverse even better. A biodiverse care garden means added value for both people and nature (https://biodiverszorggroen.be/bibliotheek-item/groen-doet-goed-biodivers-nog-beter/).
Within the PWO Biodiverse Zorggroen, the website www.biodiverszorggroen.be was developed and launched in May 2022. (item missing) Using 8 design qualities for a biodiverse care garden, it provides a framework for giving both biodiversity and care a full and mutually reinforcing place in the outdoor space of care facilities. This is illustrated in four biodiverse care-green models and with inspiring care-green activities.
With this follow-up project, we aim at several goals.
First, we want to find out what the most effective elements of biodiversity care gardens are. We examine how general models and activities can be translated into concrete advice on the design and use of care gardens and care activities, tailored to a specific target group, type of facility or garden. Even for target groups where a lot is already known about therapeutic gardens, it is still unclear which design features and which garden activities have the greatest effect or provide the greatest added value for users and caregivers (Murroni et al., 2021). On this basis we can provide care facilities with evidence-based guidelines and advice regarding the design and use of their biodiverse care garden and help them make choices in the design and implementation process. In this way, care facilities will receive recommendations for the use of a biodiverse garden and/or biodiverse care activities that are more 'tailor-made'.
Second, we focus on further analysis of data collected within the PWO Biodivers Care Green on the impact of biodiversity on care and well-being. The pilot project "Block Your Green" investigated the effect of students studying in a green environment, and data were also collected during walks in a green biodiverse environment compared to walks in an urban environment.
Third, we investigate how to encourage nature connectedness and what tools can be useful for this purpose. After all, spending time in nature or "nature contact" does not automatically mean feeling connected to nature. Nature connectedness increases the positive effect of nature on people's well-being and the support for nature conservation. Strengthening this connectedness is therefore a valuable win-win for both people and nature (Lammens & Simoens, 2022; Lumber, Richardson & Sheffield, 2017).
In general, we focus on valorization through further follow-up/updating of the website, development of promotional materials and a range of services, and by following up the contacts with partners and within the framework of the Green Deal.

More info

Biodivers zorggroen 2.0 is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator

Catherine De Vos, Herlinde Dael, Joke De Wilde

Looptijd

26/09/2022 - 22/09/2024

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek