Biodivers Zorggroen 2.0 foto website

Biodivers Zorggroen 2.0.

B

Biodivers Zorggroen 2.0.

Biodivers zorggroen 2.0

Groen doet goed, biodivers nog beter. Een biodiverse zorgtuin betekent een meerwaarde voor zowel mens als natuur (https://biodiverszorggroen.be/bibliotheek-item/groen-doet-goed-biodivers-nog-beter/).
Binnen het PWO Biodivers Zorggroen werd de website www.biodiverszorggroen.be ontwikkeld, die gelanceerd werd in mei 2022. (punt ontbrak) Hier wordt a.d.h.v. 8 ontwerpkwaliteiten voor een biodiverse zorgtuin een kapstok aangereikt om zowel biodiversiteit als zorg een volwaardige en elkaar versterkende plaats te geven in de buitenruimte van zorgvoorzieningen. Dit wordt geïllustreerd in vier biodiverse zorggroenmodellen en met inspirerende zorggroenactiviteiten.
Met dit vervolgproject beogen we verschillende doelen.
Ten eerste willen we achterhalen wat de meest werkzame elementen zijn van biodivers zorggroen. We onderzoeken hoe algemene modellen en activiteiten doorvertaald kunnen worden naar concrete adviezen rond inrichting en gebruik van zorgtuinen en zorgactiviteiten, afgestemd op een specifieke doelgroep, type voorziening of tuin. Zelfs voor doelgroepen waarbij al vrij veel geweten is op vlak van therapeutische tuinen is immers nog onduidelijk welke ontwerpkenmerken en welke tuinactiviteiten het meeste effect hebben of de grootste meerwaarde betekenen voor zorgvragers en zorgverleners (Murroni e.a., 2021). Op basis hiervan kunnen we zorgvoorzieningen evidence based richtlijnen en adviezen aanreiken m.b.t. het inrichten en benutten van hun biodiverse zorgtuin en helpen bij het eventueel maken van keuzes in het ontwerp- en implementatieproces. Zorgvoorzieningen krijgen op die manier aanbevelingen voor het inzetten van een biodiverse tuin en/of biodiverse zorgactiviteiten meer ‘op maat’ aangeleverd.
Ten tweede zetten we in op verdere analyse van data verzameld binnen het PWO Biodivers Zorggroen m.b.t. de impact van biodivers groen op zorg en welzijn. In het pilootproject “Blok Je Groen” werd het effect van studeren in een groene omgeving bij studenten nagegaan, en daarnaast werden ook data verzameld tijdens wandelingen in een groene biodiverse omgeving t.o.v. wandelingen in een verstedelijkte omgeving.
Ten derde onderzoeken we hoe natuurverbondenheid kunnen stimuleren en welke tools daarvoor bruikbaar kunnen zijn. Tijd doorbrengen in de natuur of ‘natuurcontact’ betekent immers niet automatisch dat je je met de natuur verbonden voelt. Natuurverbondenheid verhoogt het positieve effect van natuur op het welzijn van de mens én het draagvlak voor natuurbehoud. Versterken van deze verbondenheid is dan ook een waardevolle win-win voor zowel mens als natuur (Lammens & Simoens, 2022; Lumber, Richardson & Sheffield, 2017).
Overkoepelend zetten we in op valorisatie via verder opvolgen/op punt stellen van de website, uitbouwen van promomaterialen en een dienstverleningsaanbod, en door opvolgen van de contacten met partners en i.k.v. de Green Deal.

Meer info

Biodiverse therapeutic green spaces 2.0

Green is good, biodiverse even better. A biodiverse care garden creates benefits for both people and nature. This is not only our conviction, there is evidence to support it.

As part of the PWO Biodiverse therapeutic green spaces, the website www.biodiverszorggroen.be was developed and launched in May 2022. By means of eight design qualities for a biodiverse care garden, the website provides a framework to allow both biodiversity and care to play a valuable and mutually reinforcing role in the outdoor areas of care facilities. This is demonstrated in four biodiverse care greens designs and with inspirational care greens activities.

This follow-up project has several goals. Firstly, we want to find out what the most effective elements of biodiverse care greens are. We examine how general designs and activities can be translated into concrete advice on the lay-out and use of care gardens and activities, adapted to the specific target group, type of facility or garden. After all, it is still unclear, even for target groups for whom a lot is already known about therapeutic gardens, which design features and which garden activities have the most effect or provide the greatest added value for users and caregivers (Murroni et al., 2021). Based on this, we can provide healthcare facilities with evidence-based guidelines and advice on how to design and use their biodiverse care garden and assist them in making choices in the design and implementation process. Care facilities will thus receive more customised recommendations on how to implement a biodiverse garden and/or biodiverse care activities.

Secondly, we are focusing on further analysing the data collected within the PWO Biodiverse theapeutic green spaces regarding the impact of biodiverse greenery on care and well-being. The "Study in Green" pilot project examined the effect of students studying in a green environment. Additionally, the PWO project collected data on walking in a green biodiverse environment compared to walking in an urban environment.

Thirdly, we investigate how to boost a connection to nature and which tools could be useful for this. After all, spending time in nature or “nature contact” does not automatically mean feeling connected to nature. Being connected to nature increases both the positive effect of nature on people's well-being and support for nature conservation. Amplifying this connection is therefore a valuable win-win for both people and nature (Lammens & Simoens, 2022; Lumber, Richardson & Sheffield, 2017).

In general, we focus on valorisation by further monitoring/updating the website, developing promotional materials and a service offering, and by maintaining relationships with partners and in the context of the Green Deal.More info

Biodivers zorggroen 2.0 is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Catherine De Vos, Herlinde Dael, Joke De Wilde

Looptijd

26/09/2022 - 22/09/2024

Financier

PWO-middelen