Biodivers Zorggroen foto website

Biodivers Zorggroen.

B

Biodivers Zorggroen.

(Multi)functioneel groen voor de zorgsector: ontwerp aanleg en beheer van biodiverse restoratieve zorgtuinen

De voorbije twintig jaar werd in de wetenschappelijke literatuur overweldigend bewijs geleverd dat groen positieve effecten heeft op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Groen kunnen waarnemen en contact met groen reduceert stress, verhoogt de aandacht, verhoogt de pijndrempel en blijkt genezing te versnellen. In Vlaanderen maken gezondheidsinstellingen nauwelijks of niet expliciet gebruik van deze kennis om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Een goed uitgedachte groene omgeving rond zorgcentra biedt echter kansen om en de zorg te verbeteren, en de interactie tussen zorgbehoevenden en de maatschappij aan te moedigen. De restoratieve capaciteit van groen blijkt daarbij gerelateerd te zijn aan de biodiversiteit van het groen. In ons intensief gebruikte Vlaanderen staat de biodiversiteit echter sterk onder druk. Tuinen kunnen een belangrijke rol spelen om op landschapsschaal de biodiversiteit op te krikken en stapstenen te creeren voor migratie van soorten, o.a. naar aanleiding van klimaatverandering. Nature-based solutions zoals biodiverse restoratieve zorgtuinen kunnen in sterk verstedelijkte regio's als Vlaanderen helpen om de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst aan te pakken, en zo een win-win betekenen voor zowel de zorgsector als de natuursector.
Om te komen tot concrete aanbevelingen voor de praktijk is echter kennis en een multidisciplinaire benadering nodig. Via bevragingen en het creëren van pop-up tuinelementen willen we, samen met studenten en partners (i) in kaart brengen wat momenteel aanwezig is aan biodivers groen rond zorgcentra, (ii) nagaan wat het therapeutisch effect kan zijn van biodivers groen en (iii) groenconcepten voor biodiverse restoratieve zorgtuinen technisch en therapeutisch ontwerpen.

Meer info

(Multi)functional greenery for the care sector: design, construction, and management of biodiverse restorative care gardens

Over the past two decades, the scientific literature has provided impressive evidence that green spaces have positive effects on people's health and well-being. Being able to perceive and feel contact with greenery reduces stress, increases attention, raises the pain barriers, and appears to accelerate the healing process. In Flanders, healthcare institutions make little or no explicit use of this knowledge to improve the quality of care. However, a well-designed green environment around care centres offers opportunities to both improve care and encourage interaction between people in need of care and the surrounding community. In this regard, the restorative capacity of green spaces appears to be related to their biodiversity. There is, however, considerable pressure on biodiversity in our intensely used Flanders. Gardens can play an important role in boosting biodiversity on landscape scale and creating an outset for the migration of species, for instance in response to climate change. Nature-based solutions such as biodiverse restorative care gardens can help to address future societal challenges in highly urbanised regions such as Flanders, thus representing a win-win for both the care sector and the nature sector.

To achieve concrete recommendations for practice, we need knowledge and a multidisciplinary approach. Through questionnaires and the creation of pop-up gardens, in cooperation with students and partners, we aim to (i) determine what is currently available in terms of biodiverse greenery near care centres, (ii) examine the potential therapeutic effect of biodiverse greenery and (iii) design green concepts for biodiverse restorative care gardens technically and therapeutically.

More info

Biodivers zorggroen is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra AgroFoodNature, 360° Zorg en Welzijn en Futures through Design.

Projectcoördinator HOGENT

An De Schrijver

Copromotor

Stefaan De Smet, Catherine De Vos, Lieve Hoeyberghs, Stefanie Delarue, Tim Wyckstandt, Lieven Dhollander

Onderzoekers

Herlinde Dael, Joke De Wilde, Jan Mertens, Leen Vanthuyne, Jeroen Heyvaert

Looptijd

24/09/2018 - 31/01/2022

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek

Partners

Agentschap voor Natuur en Bos - ANB

Boomkwekerij Willaert

BOS+ Vlaanderen

EINDELIJK - PROJECTBEVORDERING VOOR PERSONEN MET EEN VERWORVEN HERSENLETSEL IN DE STREEK VAN DENDERMONDE

Natuurpunt Beheer, vereniging voor natuurbeheer en landschapszorg in Vlaanderen

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent

Proefcentrum voor Sierteelt vzw

Universitair ziekenhuis Gent

Universiteit Gent

VELT

Woonzorgcentrum Het Heiveld