Brake-Out foto website

Brake-Out.

B

Brake-Out.

De impact van een innovatief leerprogramma op de kwaliteit van leven van jongvolwassenen met een cognitieve ondersteuningsnood of verstandelijke beperking

Het betreft een longitudinaal onderzoek van 4 jaar waarbij participanten op 3 verschillende tijdstippen geïnterviewd worden met behulp van de 'Persoonlijke Uitkomst-Schaal' (POS). Het doel van het onderzoek is tweeledig: verder optimalisering van het leerprogramma en in kaart brengen van de impact van de opleiding op het leven van de participanten.
In Vlaanderen kunnen jongvolwassenen met een cognitieve ondersteuningsnood of verstandelijke beperking na hun middelbare school moeilijk of zelfs niet doorstromen naar school of werk. In vergelijking tot de algemene bevolkingsgroep, hebben deze jongeren geen onderwijsaanbod of perspectief op een job. Na het afwerken van hun middelbaar blijven zij meestal nog heel lang thuis wonen waar ze vele eenzame uren doorbrengen met niks om handen. Deze jongeren hebben vaak geen idee wat werk voor hen kan betekenen en weten niet hoe ze werk moeten zoeken. Het leerprogramma Brake-out probeert deze cyclus te doorbreken door hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun talenten, hen te helpen doelen te stellen, hun netwerk uit te breiden en actieve betekenisvolle rollen in de samenleving op zich te nemen.
Via een longitudinaal onderzoek willen we de impact van een 3jaar durend leerprogramma ‘Brake-out’ op het leven van de participanten in kaart brengen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de POS. Dit instrument meet de kwaliteit van leven op acht levensdomeinen en laat toe om zowel kwalitatieve als kwantitatieve data te verzamelen. De participanten werden tot op heden bevraagd bij de start van de opleiding (September-oktober 2018) en ongeveer 1,5 jaar later (januari-februari 2020). De eerste groep studenten zal afstuderen in juni 2021. In het voorjaar van 2022 voorzien we een laatste meting.


The impact of an innovative learning program on the quality of life of young adults with cognitive support needs or intellectual disabilities

This is a longitudinal study of 4 years in which participants are interviewed at 3 different times using the 'Personal Outcome Scale' (POS). The aim of the study is twofold: further optimization of the learning program and mapping the impact of the training on the life of the participants.
In Flanders, young adults with cognitive support needs or intellectual disabilities find it difficult or even impossible to move on to school or work after secondary school. Compared to the general population, these young people have no educational opportunities or job prospects. After finishing high school, they usually continue to live at home for a long time where they spend many lonely hours with nothing to do. These young people often have no idea what work can do for them and do not know how to look for work. The learning program Brake-out attempts to break this cycle by supporting them in developing their talents, helping them set goals, expand their network and take on active meaningful roles in society.
Through a longitudinal study, we aim to map the impact of a 3-year learning program "Brake-out" on the lives of the participants. The POS was used for this purpose. This instrument measures quality of life in eight life domains and allows us to collect both qualitative and quantitative data. Participants were surveyed to date at the start of the program (September-October 2018) and approximately 1.5 years later (January-February 2020). The first group of students will graduate in June 2021. We anticipate a final measurement in spring 2022.

Brake-Out is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Ilse Goethals, Remco Mostert

Projectcoördinator

HOGENT

Looptijd

01/09/2018 - 30/06/2022

Financier

Privé-financiering van binnenlandse oorsprong

Programma financier

Privé-financiering van binnenlandse oorsprong - onbepaald

Partners

HOGENT

Konekt