Competenties van lesgevers hoger onderwijs foto website

Professionalisering omgaan leerstoornis.

P

Professionalisering omgaan leerstoornis.

Competenties van lesgevers hoger onderwijs m.b.t. het onderwijzen van studenten met een leerstoornis

De groep studenten met een leerstoornis die hogere studies aanvangt, groeit elk jaar. Dat komt omdat deze jongeren tijdens hun middelbare schooljaren gestimuleerd worden om hoger onderwijs te proberen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
Ongeveer 10% van de studentenpopulatie heeft te kampen met een functiebeperking en heeft dus ondersteuningsbehoeften en deze kunnen enorm variëren in aard en mate.
Onder de verschillende functiebeperkingen weerhouden we zowel zichtbare als onzichtbare (ontwikkelings)stoornissen zoals motorische, visuele, en auditieve beperkingen, maar eveneens ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, autisme/ASS, DCD (coördinatiestoornis), dyslexie, dyscalculie. Dyslexie en dyscalculie vormen samen de grootste groep, nl. bijna de helft van alle studenten die individuele onderwijs- en examenmaatregelen aanvragen.
Uit verschillende onderzoeken (Waters & Torgerson,2020; Firth e.a., 2013) is gebleken dat de mate waarin studenten met leerstoornissen begrip en ondersteuning kregen vanuit de school een belangrijke factor was bij het slagen in het hoger onderwijs.

Doel van het onderzoeksproject is het in kaart brengen van de kennis en attitudes van lesgevers aan HOGENT ten aanzien van studenten met leerstoornissen. Hebben ze kennis over leerstoornissen en de impact ervan op het studeren? Hanteren onze lesgevers een inclusieve attitude of zijn ze terughoudend ten aanzien van studenten met leerstoornissen?
Ook willen we achterhalen of er gedragenheid is om aan de slag te gaan met het ontwerpen van een universeel onderwijsdesign zodat we een brede basiszorg kunnen aanbieden aan alle studenten en studenten met leerstoornissen hierdoor minder individuele redelijke aanpassingen moeten aanvragen en zich dus ook minder sterk geviseerd zullen voelen.
Op die manier kunnen we eveneens aanbevelingen doen naar professionaliseringsinitiatieven voor lesgevers.


Competencies of higher education teachers regarding teaching students with learning disabilities

The group of students with learning disabilities entering higher studies is growing every year. This is because during their high school years, these young people are encouraged to try higher education in order to increase their chances in the job market.
About 10% of the student population suffers from a functional disability and thus has support needs and these can vary enormously in nature and degree.
Among the various disabilities we include both visible and invisible (developmental) disabilities such as motor, visual and auditory impairments, but also developmental disabilities such as ADHD, autism/ASS, DCD (coordination disorder), dyslexia, dyscalculia. Dyslexia and dyscalculia together constitute the largest group, i.e. almost half of all students applying for individual education and examination measures.
Several studies (Waters & Torgerson,2020; Firth et al., 2013) have found that the extent to which students with learning disabilities received understanding and support from school was an important factor in succeeding in higher education.
The purpose of the research project is to map the knowledge and attitudes of teachers at HOGENT regarding students with learning disabilities.Do they have knowledge about learning disabilities and their impact on studying? Do our teachers maintain an inclusive attitude or are they cautious about students with learning disabilities?We also want to find out if there is support to start working on designing a universal educational design so that we can offer broad basic care to all students and as a result students with learning disabilities will have to request fewer individual reasonable accommodations and thus feel less strongly targeted.
This will also allow us to make recommendations towards professionalization initiatives for teachers.

Leerstoornissen is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Learning in Diversity.

Projectcoördinator HOGENT

Sandrine De Coster

Looptijd

01/10/2022 - 24/09/2023

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek