Foto Home

CREM.

C

CREM.

Corporate Real Estate Management

Vele publieke organisaties waar vastgoed(beheer) geen kerntaak is, maar een middel om hun kerntaak te realiseren, worstelen met de uitdaging tot een meer professionele en innovatieve vastgoedexploitatie. Vele publieke organisaties hebben veel vastgoed op de balans staan. Vaak ontbreekt het aan een duidelijke visie of strategie op hun vastgoed. Inzicht in de bestaande en toekomstige vastgoedexploitatie is essentieel om een portefeuillestrategie uit te werken. Op die manier kunnen goede exploitatie-, dispositie- en acquisitieprocessen worden gevoerd vanuit duidelijk gemaakte vastgoedkeuzes. Dit alles kadert binnen het brede domein van het vastgoedmanagement. Vastgoedmanagement omschrijven we als het sturen van beheer- en exploitatieprocessen in het vastgoed op een vooraf bepaald financieel en/of maatschappelijk resultaat.
Het aansluiten van de vastgoedinvesteringsvraagstukken op de organisatiedoelstellingen is hierbij essentieel. Daarom spreken we over Corporate Real Estate Management.
Benchmarking is de methode om bedrijfsprocessen en prestatiegegevens te vergelijken met de aanverwante en vergelijkbare organisatie. Grotere consultants leveren op kwartaalbasis marktonderzoeksrapporten af voor kantoren, industrie en logistiek en wonen, maar dit ontbreekt voor ‘publiek’ of ‘vastgoed voor publieke organisaties’.

Dergelijke benchmark zal publieke organisaties helpen om keuzes in vastgoedbeleid te verantwoorden.
Op basis van data en dashboards kunnen vastgoedprestaties vergeleken worden met peers. Op die manier kan inzicht gegeven worden in (cfr. benchmark gemeentelijk vastgoed in Nederland):
- Beschikbaarheid: totale gebruikte oppervlakte, oppervlakte per werkplek, …
- Beleid: valorisatie tov portefeuille, onderhoudskost,….
- Duurzaamheid: CO2-uitstoot, energieverbruik,…
De vroegere reactieve facilitaire beheerder evolueert naar een proactieve vastgoedbeheerder die de ganse levenscyclus van een gebouw en een portefeuille beheert met een multifunctioneel team en veelal netwerk van uiteenlopende externe partners.

Een kennisplatform is hiervoor noodzakelijk.
Vanuit deze probleemstelling wil DRUM werken aan het ontwikkelen van een businesstool om publieke overheden te helpen met actiever vastgoedbeleid. Dit op niveau van gebouw, campus en/of vastgoedportefeuille.


Corporate Real Estate Management

Many public organisations where real estate (management) is not a core function, but a means to achieve their core mission, are struggling with the challenge of achieving a more professional and innovative real estate operation. Many public organisations have a lot of real estate on their balance sheet. They often lack a clear vision or strategy for their real estate. Insight into the existing and future real estate exploitation is essential to develop a portfolio strategy. That way, good exploitation, disposition and acquisition processes can be conducted from clearly made property choices. All this falls within the broad domain of property management. We define real estate management as steering real estate management and operation processes towards a predetermined financial and/or social result.
Connecting the real estate investment issues to the organisational objectives is essential here. This is why we talk about Corporate Real Estate Management.
Benchmarking is the method of comparing business processes and performance data with the related and comparable organisation. Larger consultants deliver market research reports on a quarterly basis for offices, industry and logistics and residential, but this is lacking for 'public' or 'real estate for public organisations'.

Such a benchmark will help public organisations justify property policy choices.
Based on data and dashboards, real estate performance can be compared with peers. In this way, insight can be given into (cfr. benchmark municipal real estate in the Netherlands):
- Availability: total area used, area per workplace, etc.
- Policy: valorisation compared to portfolio, maintenance cost, ....
- Sustainability: CO2 emissions, energy consumption, etc.
The former reactive facility manager is evolving into a proactive property manager who manages the entire life cycle of a building and a portfolio with a multifunctional team and usually a network of various external partners.

A knowledge platform is necessary for this.

Starting from this problem definition, DRUM wants to work on developing a business tool to help public authorities with a more active real estate policy. This at the level of building, campus and/or property portfolio.

CREM is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit.

Projectcoördinator HOGENT

Mieke Paelinck

Onderzoekers

Michaël Theyskens, Ron De Meyer, Sam Stilten, Isabelle Dierickx

Looptijd

26/09/2022 - 22/09/2024

Financier

Eigen middelen afkomstig uit vormingen, inschrijvingsgelden, giften,...

Programma financier

Eigen middelen afkomstig uit vormingen, inschrijvingsgelden, giften,..