Wildgroei outreach praktijken foto website

Wildgroei outreach praktijken.

W

Wildgroei outreach praktijken.

De wildgroei aan outreach praktijken: een vraag naar afstemming en kwaliteitsbewaking

De laatste 10 jaar hebben we een opmars van outreach werkingen gezien in het brede sociale domein (jeugd(welzijns)werk, de ruime hulp- en dienstverlening en de gespecialiseerde zorg en ondersteuning). We missen echter concepten om die verschillende vormen van outreach te kunnen benoemen. Dit onderzoek zet in op die conceptualisering en wil dan instrumenten ontwikkelen om die verschillende vormen van outreach kwalitatief te kunnen inzetten.
De centrale vraagstelling die dit project stuurt, is:
Hoe organiseren we op organisatorisch, lokaal en/of Vlaams niveau een kwaliteitsvol outreachbeleid gericht op het realiseren van een kwaliteitsvol bestaan voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare leefsituatie?
Deze centrale vraag, splitsen we uit in volgende vier deelvragen:
1) Welke verschillende vormen van outreach praktijken bestaan er momenteel en hoe verhouden deze zich t.o.v. elkaar met betrekking tot kenmerken, de beoogde doelstellingen en de huidige tendensen (bv vermaatschappelijking en het tegengaan van onderbescherming) waarbinnen ze vorm krijgen?
2) Hoe ervaren mensen in kwetsbare leefsituaties de huidige evoluties in outreachende praktijken in het sociale domein? Welke drempels en mogelijkheden ervaren zij? Wat zijn voor hen goede outreach praktijken? Welke voorwaarden hangen hier mee samen?
3) Hoe ervaren outreachende werkers de huidige evoluties in outreachende praktijken in het sociale domein?
4) Hoe ervaren beleidsmakers de huidige evoluties in outreachende praktijken in het sociale domein?

Door met dit onderzoek bovenstaande vragen te beantwoorden, trachten we het volgende te bereiken:
1) Zicht krijgen op de diversiteit aan outreachende praktijken in Vlaanderen in functie van de opmaak van een typologie, met aandacht voor kenmerken, doelstellingen en tendensen die outreachende praktijken vormgeven
2) Het ontwikkelen van een conceptueel kader rond verschillende vormen van ‘outreachend werken’
3) Inspirerende praktijken, inclusief randvoorwaarden om op organisatorisch, lokaal en/of Vlaams niveau een kwaliteitsvol outreach beleid te kunnen uitwerken, onderzoeken, zichtbaar maken en ontsluiten
4) Inzicht in de impact van outreach praktijken op niveau van de gebruikers
5) Het ontwikkelen van een reflectie-instrument rond de kwaliteitsvolle inzet van outreachend werken op organisatorisch, lokaal en/of Vlaams niveau.

Meer info

The proliferation of outreach practices: a demand for alignment and quality assurance

Over the last 10 years, we have seen an advance of outreach work in the broad social domain (youth (welfare) work, broad help and service delivery, and specialized care and support). However, we lack concepts to name those different forms of outreach. This research is committed to that conceptualization and then aims to develop tools to qualitatively deploy those different forms of outreach.
The central question guiding this project is:
How do we organize on an organizational, local and/or Flemish level a quality outreach policy aimed at realizing a quality life for people in a socially vulnerable living situation?
This central question, we break down into the following four sub-questions:
1) What different forms of outreach practices currently exist and how do they relate to each other in terms of characteristics, intended objectives and current trends (e.g., socialization and countering underprotection) within which they take shape?
2) How do people in vulnerable living situations experience current evolutions in outreach practices in the social domain? What barriers and opportunities do they experience? What are good outreach practices for them? What conditions are related to this?

3) How do outreach workers perceive current evolutions in outreach practices in the social domain?
4) How do policy makers experience current evolutions in outreach practices in the social domain?

By answering the above questions with this research, we seek to achieve the following:1) Gain insight into the diversity of outreach practices in Flanders as a function of establishing a typology, focusing on characteristics, objectives and trends that shape outreach practices2) Developing a conceptual framework around different forms of 'outreach work'
3) Inspiring practices, including preconditions for developing, researching, making visible and unlocking quality outreach policies at the organizational, local and/or Flemish level
4) Understanding the impact of outreach practices at the level of users
5) Developing a reflection tool around the quality deployment of outreach practices at the organizational, local and/or Flemish level.

More info

Wildgroei outreach praktijken logo website

WildOutreach is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Jessica De Maeyer

Projectcoördinator

SAM, STEUNPUNT MENS EN SAMENLEVING

Copromotor

Didier Reynaert

Onderzoekers

Cis Dewaele

Looptijd

01/03/2022 - 31/08/2025

Financier

Vlaamse regering - departementen (ministrieel initiatief)

Programma financier

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Partners

SAM, STEUNPUNT MENS EN SAMENLEVING