DUURZAAM HR foto website

Integrated Reporting.

I

Integrated Reporting.

Sustainability Reporting

Via integrated reporting laten organisaties zien hoe zij waarde creëren. Naast financiële waarde brengen ze ook hun impact op het milieu en de maatschappij in kaart. Door deze duurzaamheidsinformatie ook als waardevol kapitaal te zien, zijn bedrijven in staat om op een integrale manier de organisatie aan te sturen.
Mondiale vraagstukken zoals klimaat, ethiek, mensenrechten en schaarste, en hun impact op de strategie en risico's van bedrijven, leiden tot een grotere/bredere informatiebehoefte bij stakeholders van een organisatie. Zij wensen inzicht in zowel financiële als niet-financiële informatie. Als gevolg hiervan is de belangstelling voor geïntegreerde rapportering aanzienlijk toegenomen. De vraag stelt zich echter, hoe organisaties deze niet-financiële informatie kunnen rapporteren.
De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) hebben tot doel meer transparantie en inzicht te creëren in de duurzaamheidsprestaties van grote ondernemingen én beursgenoteerde kmo’s. De regelgeving biedt een kader, maar de concrete vertaling naar een geïntegreerd jaarverslag is voor veel (kleinere) organisaties nog onduidelijk.

Er is nood aan ondersteuning om relevante materialiteiten te identificeren, betekenisvolle kpi’s te formuleren, en meer algemeen een stappenplan te ontwikkelen voor kleinere organisaties om met duurzaamheidsrapportering aan de slag te gaan. Dit onderzoeksproject heeft dan ook tot doel te analyseren (1) hoe Belgische kmo’s op dit moment hun waardecreatie in kaart brengen, en (2) welke stappen zij kunnen zetten om hun duurzaamheidsrapportering op een betekenisvolle manier verder uit te bouwen.


Sustainability Reporting

Through integrated reporting, organizations showcase how they create value. In addition to financial value, they also map out their impact on the environment and society. By considering this sustainability information as valuable capital, companies can effectively manage the organization in a comprehensive manner.
Global issues such as climate, ethics, human rights, and scarcity, and their impact on the strategies and risks of businesses, result in an increased and broader information demand from an organization's stakeholders. They seek insight into both financial and non-financial information. Consequently, the interest in integrated reporting has significantly grown. However, the question arises as to how organizations can report about non-financial information.
The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the European Sustainability Reporting Standards (ESRS) aim to enhance transparency and understanding of the sustainability performance of large enterprises and listed SMEs. While the regulations provide a framework, the concrete translation into an integrated annual report remains unclear for many (smaller) organizations.
There is a need for support to identify relevant materialities, formulate meaningful KPIs, and, more generally, develop a roadmap for smaller organizations to embark on sustainability reporting. Therefore, this research project aims to analyze (1) how Belgian SMEs currently map their value creation and (2) what steps they can take to meaningfully expand their sustainability reporting.

Integrated Reporting is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Sustainable Organizations.

Projectcoördinator HOGENT

Gerd Jacobs, Carine Coppens

Onderzoekers

Charlotte Malengier, Katrien Cobbaut, Griet Van Der Vurst, Stefanie De Bruyckere, An Saveyn, Astrid Cocquyt

Looptijd

21/09/2021 - 25/09/2024

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek