ECOLAB Schoonmeersen foto website

ECOLAB Schoonmeersen.

E

ECOLAB Schoonmeersen.

Living Lab HOGENT

Het hoofddoel van het living lab is het participatief uitdenken en ontwerpen van een klimaatadaptieve (= veerkrachtige) groeninfrastructuur rond de HOGENT Campus Schoonmeersen. Klimaatadaptieve inrichting van een gebied omvat maatregelen die trachten om de schade van klimaatverandering te beperken en/of de opportuniteiten ervan te benutten. Meer specifiek voor de site speelt het Ecolab Schoonmeersen in op de problematiek van hittestress en de beperkte aanwezigheid van refugia in de stad.
Ecolab Schoonmeersen wil:
1. Het stedelijk hitte-eiland effect verminderen door aanleg van groen;
2. bijdragen tot het creëren van verbindingen tussen de vier grote groenpolen rond Gent waardoor migratie van planten- en diersoorten mogelijk is;
3. refugia creëren voor planten, dieren en mensen;
4. sensibiliseren van studenten, personeel en bij uitbreiding de buurt over de klimaatproblematiek.
Bijkomende positieve gevolgen zijn een betere luchtkwaliteit, betere afwatering en het creëren van een waterbuffer, en het verhogen van de ecologische kwaliteit en de biodiversiteit op de campus.

Meer info

Living Lab HOGENT

The main objective of the living lab is the participatory conception and design of a climate-adaptive (= resilient) green infrastructure around the HOGENT Campus Schoonmeersen. Climate-adaptive design of an area includes measures that try to limit the damage of climate change and/or exploit its opportunities. More specifically for the site, Ecolab Schoonmeersen responds to the issues of heat stress and the limited presence of refugia in the town.
Ecolab Schoonmeersen aims to:
1. Reduce the urban heat island effect by creating greenery;
2. contribute to the creation of connections between the four major green poles around Ghent enabling migration of plant and animal species;
3. create refugia for plants, animals and people;
4. raise the awareness of students, staff and, by extension, the neighbourhood about climate issues.
Additional positive effects are improved air quality, better drainage and the creation of a water buffer, and increasing the ecological quality and biodiversity on campus.

More info

Living Lab HOGENT is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY.

Projectcoördinator HOGENT

Tine Vanthuyne

Looptijd

01/05/2019 - 30/04/2022

Financier

Vlaamse regering - departementen (ministrieel initiatief)