ComplexLogo foto website

ComplexLogo.

C

ComplexLogo.

Evidence Based Practice bij schisis: hoe kunnen we logopedisten helpen om optimale logopedische zorg te bieden?

Ongeveer 1 op 700 kinderen wordt geboren met een schisis of een andere craniofaciale afwijking. Ze lopen risico op allerlei vlakken, onder meer op het vlak van de spraak- en taalverwerving. De meeste kinderen worden in de Westerse wereld behandeld in een gespecialiseerd multidisciplinair team. Logopedisten spelen hierbij een belangrijke rol.
Uit wetenschappelijk onderzoek is immers gebleken dat kinderen met schisis al heel vroeg in de communicatieve ontwikkeling een achterstand oplopen. Via de ‘Parent Focused Approach’ kunnen we ouders effectief leren hoe ze hun kind kunnen helpen in de opbouw van correcte spraak- en taalpatronen tijdens dagelijkse sociale interacties (zoals voeding, verzorging en spel enz.). Door vroege stimulering kunnen we ernstige afwijkende spraakpatronen voorkomen. Als er op de leeftijd van 3 à 4 jaar toch nog problemen zijn, zijn ze veel makkelijker te behandelen na vroege interventie via de PFA. Veel logopedisten voelen zich echter onvoldoende opgeleid om enerzijds de ouders vroegtijdig te begeleiden en anderzijds om de compensatoire articulatiestoornissen te behandelen. Daarom willen we vanuit HOGENT samen met onze ‘werkgroep schisis’ een coachingtraject en de nodige didactische materialen ontwikkelen, op maat van de logopedisten. Via bevraging van de ouders zelf en in samenwerking met de verschillende schisisteams, willen we er tevens voor zorgen dat de aangeboden logopedische zorg aansluit bij de noden van de gezinnen zelf en dat de logopedisten een nauwe samenwerking kunnen opbouwen met het behandelend team van elk kind.


Evidence Based Practice in schisis: how can we help speech therapists provide optimal speech therapy care?

About 1 in 700 children are born with a schisis or other craniofacial defect. They are at risk in a variety of areas, including speech and language acquisition. Most children in the Western world are treated in a specialized multidisciplinary team. Speech therapists play an important role here.
Indeed, scientific research has shown that children with schisis lag behind very early in communicative development. Through the Parent Focused Approach, we can effectively teach parents how to help their child build correct speech and language patterns during everyday social interactions (such as feeding, grooming and play, etc.). Through early stimulation, we can prevent severe abnormal speech patterns. If problems do occur at age 3 to 4, they are much easier to treat after early intervention through the PFA. However, many speech therapists feel inadequately trained to provide early guidance to parents on the one hand and to treat compensatory articulation disorders on the other. That is why we from HOGENT, together with our 'working group schisis', want to develop a coaching program and the necessary didactic materials, tailored to speech therapists. Through questioning the parents themselves and in collaboration with the various schisis teams, we also want to ensure that the speech therapy care offered matches the needs of the families themselves and that the speech therapists can build a close collaboration with the treatment team of each child.

ComplexLogo is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator

Mie Cocquyt

Copromotor

Anselme Derese

Projectmedewerker

Ida Walgraef

Looptijd

01/12/2017 - 13/02/2022

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek