ComplexLogo foto website

ComplexLogo.

C

ComplexLogo.

Evidence Based Practice bij schisis: hoe kunnen we logopedisten helpen om optimale logopedische zorg te bieden?

Ongeveer 1 op 700 kinderen wordt geboren met een schisis of een andere craniofaciale afwijking. Ze lopen risico op allerlei vlakken, onder meer op het vlak van de spraak- en taalverwerving. De meeste kinderen worden in de Westerse wereld behandeld in een gespecialiseerd multidisciplinair team. Logopedisten spelen hierbij een belangrijke rol.
Uit wetenschappelijk onderzoek is immers gebleken dat kinderen met schisis al heel vroeg in de communicatieve ontwikkeling een achterstand oplopen. Via de ‘Parent Focused Approach’ kunnen we ouders effectief leren hoe ze hun kind kunnen helpen in de opbouw van correcte spraak- en taalpatronen tijdens dagelijkse sociale interacties (zoals voeding, verzorging en spel enz.). Door vroege stimulering kunnen we ernstige afwijkende spraakpatronen voorkomen. Als er op de leeftijd van 3 à 4 jaar toch nog problemen zijn, zijn ze veel makkelijker te behandelen na vroege interventie via de PFA. Veel logopedisten voelen zich echter onvoldoende opgeleid om enerzijds de ouders vroegtijdig te begeleiden en anderzijds om de compensatoire articulatiestoornissen te behandelen. Daarom willen we vanuit HOGENT samen met onze ‘werkgroep schisis’ een coachingtraject en de nodige didactische materialen ontwikkelen, op maat van de logopedisten. Via bevraging van de ouders zelf en in samenwerking met de verschillende schisisteams, willen we er tevens voor zorgen dat de aangeboden logopedische zorg aansluit bij de noden van de gezinnen zelf en dat de logopedisten een nauwe samenwerking kunnen opbouwen met het behandelend team van elk kind.


Evidence-based practice in cleft lip and palate: how can we help speech therapists provide optimal speech therapy care?

Approximately 1 in 700 children are born with a cleft lip and palate or other craniofacial malformation. They face a variety of risks, including speech and language learning. In the Western world, most children are treated in a specialized multidisciplinary team. Speech therapists play an important role in this process.

Scientific research has shown that children with cleft lip and palate fall behind very early in communicative development. Through the “Parent Focused Approach”, we can effectively advise parents how to help their child learn to form correct speech and language patterns during everyday social interactions (such as feeding, nursing, playing, etc.). Through early stimulation, we can prevent serious aberrant speech patterns. However, if problems do occur at the age of 3-4 years, they are much easier to treat after early intervention through the PFA. Nevertheless, many speech therapists feel inadequately trained to provide both early guidance to parents and to treat compensatory articulation disorders.

Therefore, we want to develop a coaching programme and the necessary didactic materials tailor-made for speech and language pathologists from HOGENT in cooperation with our “working group cleft lip and palate”. Through interviewing the parents and in collaboration with the various cleft lip and palate teams, we furthermore want to ensure that the speech and language therapy care services match the needs of families and that the speech therapists can establish a close partnership with each child's treatment team.

ComplexLogo is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Mie Cocquyt

Copromotor

Anselme Derese

Onderzoekers

Ida Walgraef

Looptijd

01/12/2017 - 13/02/2022

Financier

PWO-middelen

Partners

Universiteit Gent