GEINTEGREERD WETENSCHAPSONDERWIJS foto website

Geïntegreerd wetenschapsonderwijs.

G

Geïntegreerd wetenschapsonderwijs.

Geïntegreerd wetenschapsonderwijs: Lijden of Leiden?

Sinds september 2019 zijn de nieuwe eindtermen van kracht in de eerste graad secundair onderwijs. De eindtermen worden hierbij niet meer aan onderwijsvakken gekoppeld, waardoor een variëteit aan mogelijkheden ontstaat waarin ook de vakken aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek apart of geïntegreerd aangeboden kunnen worden. Daarnaast zijn er ook de transversale eindtermen die met de inhoudelijke sleutelcompetenties geïntegreerd moeten worden. Hoe pak je deze nieuwe integratiemogelijkheden aan als individuele leerkracht of als leerkrachtenteam? Het wordt zeer moeilijk voor een leerkracht om als individu deze vakken geïntegreerd te geven. Geen enkele leerkracht is zo breed opgeleid in zowel vakkennis als didactische vaardigheden. Werken in team lijkt de oplossing, maar hoe moet dit dan praktisch en concreet verlopen? Dit zijn allemaal vragen waar het volledige werkveld mee worstelt en waar dit onderzoek concrete antwoorden op wil geven.
Om te komen tot een antwoord hierop wordt eerst in de literatuur onderzocht hoe integratie van onderwijsvakken en transversale eindtermen het best gebeurt en in het geval op dit moment reeds integratie gebeurt, hoe dit wordt aangepakt. Aan de hand van de resultaten zal een kader voor integratie ontwikkeld worden. Dit kader zal tijdens de ontwikkelfase ook in de praktijk getest worden.
Het eindresultaat wordt een praktische gids gericht naar leerkrachten aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek in de eerste graad: “geïntegreerd wetenschapsonderwijs: lijden of leiden”.
Deze bevat het kader en instrumenten om de erin vervatte visie te implementeren in de klaspraktijk, de bijhorende valkuilen te vermijden, indien mogelijk aangevuld met uitgewerkte praktijkvoorbeelden.


Integrated science education: Suffering or Leading?

Since September 2019, the new attainment targets are in effect in the first grade of secondary education. Here the attainment targets are no longer linked to teaching subjects, creating a variety of possibilities in which the subjects of geography, natural sciences and technology can also be offered separately or integrated. In addition, there are also the transversal final attainment levels to be integrated with the substantive key competencies. How do you tackle these new integration opportunities as an individual teacher or as a teacher team? It becomes very difficult for a teacher to teach these subjects integrated as an individual. No teacher is so broadly trained in both subject knowledge and teaching skills. Working in team seems to be the solution, but how should this be done practically and concretely? These are all questions that the entire field is struggling with and to which this research aims to provide concrete answers.
To answer this, the literature will first examine how integration of educational subjects and transversal final attainment levels is best done, and in the case where integration is currently already happening, how it is being done. Based on the results, a framework for integration will be developed.This framework will also be tested in practice during the development phase.
The end result will be a practical guide aimed at first grade teachers of geography, natural sciences and engineering: "integrated science education: suffer or lead."
It will contain the framework and tools to implement the vision contained therein in classroom practice, avoiding the associated pitfalls, complemented if possible with worked out practical examples.

Geïntegreerd wetenschapsonderwijs is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Learning in Diversity.

Projectcoördinator HOGENT

Els Sichien

Copromotor

Sabine Vandergheynst

Looptijd

21/09/2019 - 21/09/2021

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek