Knolcyperus foto website

Knolcyperus.

K

Knolcyperus.

Geïntegreerde aanpak van knolcyperus

Het onkruid knolcyperus (Cyperus esculentus) komt, sinds de eerste waarneming op Vlaamse bodem midden jaren '80, intussen overal in Vlaanderen voor. Toch bestaan er nog tal van vragen rond de verspreiding en remediëring van dit moeilijk te bestrijden onkruid. In dit project wordt een antwoord gezocht op alle vandaag bestaande vragen rond knolcyperus.
Knolcyperus (Cyperus esculentus) is een moeilijk te bestrijden onkruid dat ondanks verschillende maatregelen in Vlaanderen nog steeds aan een opmars bezig is. De voornaamste maatregelen opgenomen in de IPM-checklist zijn een verbod op het telen van wortel-, knol- en bolgewassen en een melding van het probleemonkruid bij het ter beschikking stellen van het perceel voor seizoenspacht. Het probleem wordt echter vaak verzwegen, omdat het de mogelijk te telen gewassen op een besmet perceel hypothekeert. Bijgevolg neemt de verspreiding van knolcyperus nog steeds toe.
In dit VLAIO LA-traject wordt een antwoord gezocht op alle nog openstaande vragen rond de verspreiding en de remediëring van knolcyperus. Gebeurt de voornaamste verspreiding ervan via knollen of spelen ook zaden ervan een rol? Zijn alle klonen en zaden van knolcyperus even gevoelig voor bodem- en bladherbiciden? Heeft de genetische verscheidenheid een impact op deze gevoeligheid? Welke factoren hebben een grote impact op de verspreiding van het onkruid? Spelen dieren of de mens een rol in verdere verspreiding? Zijn er naast bodem- en bladherbiciden ook alternatieve of en/of innovatie bestrijdingsmogelijkheden? Hoe worden alle bevindingen het best geïmplementeerd in het veld? Waar kan alle informatie rond dit onkruid worden teruggevonden?
De resultaten van dit projecten zullen breed worden verspreid onder landbouwers en andere belanghebbenden.


Integrated control of Cyperus esculentus

The weed Cyperus esculentus has been spreading everywhere in Flanders since it was first discovered in the mid-1980s. However, there are still many questions about the distribution and remediation of this difficult-to-control weed. This project aims at answering all currently existing questions concerning C. esculentus.
Cyperus esculentus is a difficult-to-control weed that is still on the rise in Flanders, despite various measures. The main measures included in the IPM checklist are a ban on the cultivation of root crops, tubers and bulbs and a notification of the problem weed when the plot is made available for seasonal lease. However, the problem is often ignored because it hampers the diversity of crops that can be grown on an infected plot. Consequently, the spread of C. esculentus is still increasing.
In this project, an answer is being sought to all existing questions concerning the spread and remediation of Cyperus esculentus. Does it disseminate by tubers or do seeds also play a role? Are all clones and seeds of C. esculentus equally sensitive to soil- and foliar herbicides? Does genetic diversity have an impact on this sensitivity? Which factors have a major impact on the spread of the weed? Do animals or humans play a role in its spread? Are there alternative and/or innovative control options besides herbicides? How can all these findings be implemented in the field? Where can the information concerning this weed be found?

Knolcyperus logo website

Knolcyperus is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature.

Projectcoördinator HOGENT

Joos Latré

Projectcoördinator

Inagro

Onderzoekers

Elias Van de Vijver, Jasper Gosseye, Len Van den Berge, Silke Beda

Looptijd

01/04/2021 - 31/03/2025

Financier

VLAIO (voormalig IWT)

Partners

Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve

Inagro

Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw

Universiteit Gent