GEN-SON foto website

GEN-SON.

G

GEN-SON.

Gender-sensitieve ondersteuning van vrouwen in de alcohol- en drughulpverlening

Met GEN-SON zetten we in op gender-sensitieve ondersteuning van vrouwen in de alcohol- en drughulpverlening (ADH) als opstap naar optimale herstelkansen voor vrouwen met een middelenproblematiek.
Eerder onderzoek in België (i.e. GEN-STAR) legt enkele hiaten bloot wat betreft vrouwen in de ADH: een gebrek aan kennis en vorming over ondersteuningsnoden van vrouwen in de ADH, het ontbreken van een aanbod aan gender-sensitieve diensten en een beperkte inzet van vrouwelijke ervaringsdeskundigen in ADH (hoewel de waarde hiervan algemeen wordt erkend).
Wereldwijd zijn een aantal specifieke gender-sensitieve ondersteuningsvormen van vrouwen in de ADH bekend. In dit project brengen we deze in kaart. I.s.m. een learning community van ervaringsdeskundigen en hulpverleners selecteren we enkele ondersteuningsvormen die we, na een grondige aanpassing aan de context en noden, implementeren in vier ADH-voorzieningen (De Kiem, Sint-Jozef Kliniek, Free Clinic vzw en CGG Eclips). Aan de hand van een procesevaluatie door de betrokken vrouwelijke gebruikers, ervaringsdeskundigen en hulpverleners worden de geselecteerde ondersteuningsvorm geëvalueerd, en waar nodig geoptimaliseerd.
Om de gender-sensitieve ondersteuning van vrouwen in de ADH zo breed mogelijk te implementeren, worden richtlijnen voor hulpverleners opgesteld en wordt samen met de ervaringsdeskundigen een vormingsaanbod uitgewerkt dat in tandem met de onderzoeker kan worden gegeven in verschillende voorzieningen. Ten slotte wordt de duurzaamheid van het project gegarandeerd via de structurele inbedding van een learning community binnen de werking van VAD (Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen en tevens koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs).


Gender-sensitive support for women in alcohol and drug counselling

With GENSON, we are focusing on gender-sensitive support for women in alcohol and drug treatment (ADH) as a stepping stone to optimal recovery opportunities for women with substance abuse problems.

Previous research in Belgium (i.e. GEN-STAR) exposes some gaps regarding women in ADH: a lack of knowledge and education on support needs of women in ADH, the lack of a gender-sensitive service offer and limited use of female experience experts in ADH (although their value is widely recognised).

A number of specific gender-sensitive forms of support for women in ADH are known worldwide. In this project, we are mapping these. In collaboration with a learning community of experts by experience and social workers, we select a few forms of support which, after thorough adaptation to the context and needs, we implement in four ADH facilities (De Kiem, Sint-Jozef Kliniek, Free Clinic vzw and CGG Eclipse). Based on a process evaluation by the female users, experts by experience and social workers involved, the selected form of support will be evaluated, and optimised where necessary.
In order to implement gender-sensitive support for women in ADH as widely as possible, guidelines for counsellors will be drawn up and a training offer will be developed together with the experts by experience, which can be given in tandem with the researcher in various facilities. Finally, the sustainability of the project is guaranteed through the structural embedding of a learning community within the workings of VAD (Flemish expertise centre for alcohol, illegal drugs, psychoactive medication, gambling and gaming and also the umbrella organisation of Flemish organisations working on alcohol and other drugs).

GEN-SON is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

Projectcoördinator HOGENT

Julie Schamp

Copromotor

Jessica De Maeyer, Tina Van Havere

Looptijd

01/11/2017 - 12/02/2024

Financier

PWO-middelen

Partners

ADIC

De Kiem

Free Clinic

Katarsis

Kliniek Sint-Jozef

Universitair ziekenhuis Gent

Université Libre de Bruxelles

Universiteit Gent

Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs