Foto Home

Grassification.

G

Grassification.

Grassification

De algemene doelstelling van het Grassification-project is om een multidimensionale benadering toe te passen voor het raffineren van weggrasmaaisel om het te optimaliseren tot een haalbare waardeketen voor de biobased en circulaire economie. Het project verbindt zich ertoe logistieke en technische aspecten van de toevoerketen en -verwerking van grasmaaisels te optimaliseren, het marktpotentieel ervan aan te tonen en beleids- en juridische aanbevelingen te formuleren om een meer ondersteunend kader te creëren voor de recycling van dit hernieuwbare materiaal. Deze acties zullen het volume van bruikbaar materiaal verhogen, de kosten verlagen en een hogere toegevoegde waarde genereren voor deze zogenaamde 'afvalstromen', die uiteindelijk zullen resulteren in een hogere marktwaarde van de industrie. Op deze manier wordt het gebruik van grasresten langs de weg als hernieuwbare bron voor de productie van biobased producten en daarmee de circulaire economie aantrekkelijker. Het raffineren van gras langs de kant van de weg vergemakkelijkt zo de overgang naar een circulaire economie.


Grassification

The overall objective of the Grassification project is to apply a multidimensional approach to refining road grass clippings to optimise it into a viable value chain for the biobased and circular economy. The project undertakes to optimise logistical and technical aspects of the supply chain and processing of grass clippings, demonstrate its market potential and formulate policy and legal recommendations to create a more supportive framework for the recycling of this renewable material. These actions will increase the volume of usable material, reduce costs and generate higher added value for these so-called 'waste streams', which will ultimately result in higher market value for the industry. In this way, the use of roadside grass residues as a renewable resource for the production of biobased products and thus the circular economy becomes more attractive. Refining roadside grass thus facilitates the transition to a circular economy.

Grassification logo website 1 Grassification logo website 2

Grassification is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum FTILab+.

Projectcoördinator HOGENT

Dries Vansteenkiste

Projectcoördinator

Universiteit Gent

Looptijd

01/03/2018 - 30/11/2021

Financier

EU - Programma's en initiatieven buiten kader

Programma financier

Interreg

Partners

Inagro

Pro Natura vzw

Universiteit Gent

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek