Foto Home

PSYWELL 2.0.

P

PSYWELL 2.0.

Impact van de eerste werkervaringen op het psychisch welzijn van startende zorgprofessionals

De noodkreet naar zorgprofessionals klinkt vandaag de dag luider dan ooit. Het is dan ook van groot belang dat wie kiest om in de zorg te werken, dat ook kan blijven volhouden. Startende zorgprofessionals worden geconfronteerd met tal van uitdagingen, zowel op persoonlijk, werkgerelateerd als maatschappelijk vlak. Deze omstandigheden kunnen lonend, maar ook uitdagend en zelfs uitputtend zijn, wat het voor hen extra moeilijk maakt. Vooral in de eerste tien jaar van hun carrière blijken zij het meest vatbaar voor psychosociale risico’s.

Via exploratief onderzoek willen we faciliterende en belemmerende factoren identificeren die een impact hebben op het psychosociaal welzijn van de startende zorgprofessional in de gezondheidszorg. We onderscheiden hierbij persoonsgebonden, werkgerelateerde en maatschappelijke factoren.
Op basis van de verkregen resultaten wordt een inspiratiebundel ontwikkeld om toekomstige zorgverleners voor te bereiden op het ‘nieuwe werken’ in een alsmaar sneller evoluerende VUCA-maatschappij. Dit kan zorgopleidingen ondersteunen in het voorbereiden van hun studenten en in het faciliteren van de transitie van studeren naar werken. Eveneens kan deze bundel ter inspiratie dienen voor het onthaalbeleid van zorgorganisaties.

Op die manier willen we met dit onderzoek een positieve bijdrage leveren aan het psychosociaal welzijn van startende zorgprofessionals en in bredere zin aan de uitvalpreventie van zorgprofessionals. Dit heeft een positieve impact op de zorg voor de patiënt, de samenwerking op de werkvloer (zorgteam/werkomgeving) en de maatschappij.


Impact of first work experiences on the psychosocial well-being of newly qualified healthcare professionals

The call for healthcare professionals is louder than ever these days. It is vital that those who choose to work in healthcare remain in the field. Newly qualified healthcare professionals are facing numerous challenges, personally, work-related, and socially. These conditions can be rewarding, but also challenging and even exhausting, which makes it extra difficult for them to remain in the healthcare industry. They seem to be most susceptible to psychosocial risks, particularly in the first ten years of their careers.

Through exploratory research, we intend to identify facilitating and hindering factors that have an impact on the psychosocial well-being of the newly qualified healthcare professional. Hereby, we distinguish personal, work-related, and social factors.

Based on the obtained results, an inspiration bundle will be developed to prepare future healthcare professionals for the “new way of working” in an ever faster evolving VUCA society. This can support healthcare education institutions in preparing their students and in facilitating the transition from studying to working. The bundle can also serve as inspiration for the reception policies of healthcare organisations.

In doing so, we want this study to make a positive contribution to the psychosocial well-being of newly qualified healthcare professionals and, more broadly, to prevent healthcare professionals from dropping out of their field. This has a positive impact on the patient's care, workplace cooperation (care team/work environment) and society.

PSYWELL 2.0 is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Peter Walleghem

Copromotor

Catherine De Vos, Freya Ponteur

Looptijd

25/09/2023 - 22/09/2024

Financier

PWO-middelen