Foto Home

Unplugged in UK.

U

Unplugged in UK.

Implementatie van 'Unplugged' in het Verenigd Koninkrijk

Het doel van dit onderzoek was om het proces van een Europees schoolinterventieprogramma, 'Unplugged', onder jongeren te evalueren en bij te dragen aan het terugdringen van de initiatie van tabak, alcohol en drugs door de invloed van mediërende factoren te meten. De Unplugged-interventie van het EU-Dap Drugsgebruikpreventienetwerk is gebaseerd op een aanpak van sociale beïnvloeding van het middelengebruik door jongeren en is al uitgebreid getest in Europese landen, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten.
Er werden scholen geselecteerd in drie gebieden in het Verenigd Koninkrijk met een vastgesteld acuut probleem van alcohol- en drugsmisbruik (n= 214 leerlingen van 10 scholen). De gegevens werden vóór en drie maanden na de training verzameld. Deze studie was opgezet als een ééngroeps pre-test post-test design zonder controlegroep. De impact van de training werd geanalyseerd met behulp van beschrijvende statistieken en een gepaarde t-toets. Getrouwheids- en tevredenheidsformulieren werden gebruikt om het proces van het programma te evalueren.
Deelnemers aan het programma vergrootten hun kennis en risicoperceptie over alle stoffen. Het aantal meisjes dat aangaf gedragsproblemen te hebben als gevolg van alcoholgebruik was lager tijdens de posttest, wat erop zou kunnen wijzen dat het effect van de interventie groter was voor meisjes dan voor jongens. De procesevaluatie gaf aan dat het programma haalbaar is op scholen in het Verenigd Koninkrijk, maar dat het moet worden aangepast voor speciale scholen zoals Pupil Referral Units.
Het zeer kleine aantal (214) overeenkomende records impliceert dat de uitspraken in de database altijd relatief zijn; aangezien de prevalentie op 12- tot 14-jarige leeftijd laag is, hebben veel bevindingen slechts betrekking op een beperkt aantal individuen. Desalniettemin dragen deze bevindingen bij aan de noodzaak om systematisch schoolgebaseerde interventies te evalueren, hoewel er meer onderzoek nodig is om betrouwbare en valide resultaten te verkrijgen over de effectiviteit van het Unplugged schoolgebaseerde preventieprogramma voor jongeren in het Verenigd Koninkrijk.


Implementation of 'Unplugged' in the UK

The aim of this study was to evaluate the process of a European school-based intervention programme, ‘Unplugged’, among young people and to contribute in the reduction of tobacco, alcohol and drug initiation by measuring the impact of mediating factors. The Unplugged intervention of the EU-Dap Drug Abuse Prevention network is based on a social influence approach to young people’s substance use and has already been trialled extensively across European countries, Latin-American, African and the Middle-East.
Schools in three areas of the UK with an identified acute problem of alcohol and drug misuse (n= 214 pupils from 10 schools) were selected. Data were collected before and three months after the training. This study was designed as a one group pre-test post-test design without a control group. The impact of the training was analysed using descriptive statistics and a paired t-test. Fidelity and satisfaction forms were used to evaluate the process of the programme.
Participants in the programme increased knowledge and risk perception about all substances. The number of girls declaring to have behavioural problems due to alcohol use was lower during post-test, which could indicate that the impact of the intervention was greater for girls than for boys. The process evaluation indicated that the programme can be feasibly implemented in UK schools, however it should be adapted for special schools such as Pupil Referral Units.
The very small number (214) of matching records imply that databased statements are always relative; since prevalence at age 12 to 14 is low, many findings concern only a limited number of individuals. Nevertheless, these findings contribute to the need to systematically evaluate school-based interventions, although more research is needed to ensure reliable and valid results on the effectiveness of the Unplugged school-based prevention programme for young people in the UK.

Implementatie van 'Unplugged' in het Verenigd Koninkrijk is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

Projectcoördinator HOGENT

Peer van der Kreeft

Projectcoördinator

Mentor Foundation UK

Onderzoekers

Annemie Coone, Femke Dewulf

Looptijd

01/08/2015 - 31/07/2016

Financier

Buitenlandse opdrachtgever bilaterale samenwerking

Programma financier

Buitenl. stichtingen, fondsen e.d. met wet. oogmerk

Partners

Mentor Foundation UK