Bobbelbaan foto website

Bobbelbaan.

B

Bobbelbaan.

Invloed van een lessenreeks inclusief een bobbelbaan in elke les op het motorische leerresultaat en de motivatie van kinderen (5-12 jaar) in het basisonderwijs

Studies tonen aan dat basisschoolkinderen de voorgeschreven internationale norm voor fysieke activiteit niet halen, ondanks de waslijst aan voordelen die daarmee zouden gepaard gaan. Kinderen actiever maken is dus een belangrijke uitdaging voor de toekomst. De school, met in het bijzonder de lessen Lichamelijke Opvoeding (LO), kunnen hier een centrale rol in spelen. In Nederland wordt reeds getracht hier op in te spelen door bobbelbanen, m.a.w. zachte hindernisbanen, tijdens lessen LO uit te zetten. Dit concept sluit aan bij de nieuwste theorieën over motorisch leren m.n. foutloos leren, leren met externe focus en differentieel leren. Het doel van dit onderzoek is kinderen aanzetten tot beweging om de minimumnorm te halen. De belangrijke stakeholders zijn daarbij de leerkrachten LO. Door een vertaalslag te maken naar Vlaanderen en de effecten van het zelf ontdekkend leren te meten vanuit de visie van de zelfdeterminatie theorie zullen deze doelen worden nagestreefd. Dit zal gebeuren a.d.h.v. een lessenreeks waarin de turnzaal wordt verdeeld in drie zones, waarin per les drie verschillende leerlijnen worden aangeboden met aandacht voor bewegen op verschillende niveaus, inclusief de bobbelbaan. Hierbij krijgen kinderen steeds de kans om doelmatig en op eigen manier te bewegen en stijgt bovendien de actieve bewegingstijd aanzienlijk. Via pre-, tussentijdse en postmetingen bij controle en interventiescholen zal nagegaan worden bij 5-12 jarigen welk effect deze lessenreeks heeft op het motorisch leerresultaat en de bewegingsmotivatie. Op lange termijn wordt een algemene implementatie van deze visie beoogd in alle lessen LO in het basisonderwijs in Vlaanderen binnen de drie onderwijsnetten. Een kant-en-klare lessenreeks zal voorzien worden en ook bijscholingen op aanvraag.


Influence of a lesson series including a bobble track in each lesson on motor learning outcome and motivation of children (5-12 years) in elementary school

Studies show that elementary school children do not meet the prescribed international standard for physical activity, despite the laundry list of benefits that would come with it. Making children more active is thus a major challenge for the future. The school, with Physical Education (LO) classes in particular, can play a central role in this. In the Netherlands, attempts are already being made to capitalize on this by setting up bubble courses, i.e. soft obstacle courses, during LO lessons. This concept is in line with the latest theories on motor learning i.e. error-free learning, learning with external focus and differential learning. The purpose of this research is to encourage children to move in order to reach the minimum standard. The important stakeholders here are the LO teachers. By making a translation to Flanders and measuring the effects of self-discovery learning from the vision of the self-determination theory, these goals will be pursued. This will be done by means of a series of lessons in which the gym will be divided into three zones, in which each lesson three different curricula will be offered with attention to movement at different levels, including the bobble track. Hereby children always get the chance to move effectively and in their own way and moreover the active movement time increases considerably.
Through pre-, interim and post measurements at control and intervention schools, the effect of this series of lessons on motor learning outcomes and movement motivation will be examined among 5-12 year olds. The long-term goal is a general implementation of this vision in all LO lessons in primary education in Flanders within the three educational networks. A ready-made lesson series will be provided as well as in-service training on demand.

Bobbelbaan is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Learning in Diversity.

Projectcoördinator HOGENT

Elly Van Hyfte

Copromotor

Sien Vercruysse

Onderzoekers

Griet Warlop, Frank Deruyck

Looptijd

01/09/2019 - 31/10/2023

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek

Partners

Universiteit Gent