Foto Home

Klimaatrobuust Landgebruik.

K

Klimaatrobuust Landgebruik.

Klimaatrobuust Landgebruik voor Vlaanderen

De verbreding en verdieping van het aflopende PWO-onderzoek ‘Ruimtelijke en financiële simulatie Betonstop 2020-2040’ kan in verschillende dimensies van het onderzoeksthema van de Bouwshift, of ruimer gesteld: een duurzaam landgebruik voor Vlaanderen. Meer en meer doelstellingen vanuit het Europese niveau vatten de Europese lidstaten die het vraagstuk van duurzaam landgebruik in kader biodiversiteitsverlies, waterbeleid en klimaatwijziging prangender maken. Vlaanderen lijkt hier niet op voorbereid en zet weinig stappen in verhouding tot de hoge doelstellingen en urgentie tot het nemen van actie. Het gaat concreet om de doelstellingen van de ruimteneutraliteit tegen 2040 (BRV, de Bouwshift), de onthardingsdoelstelling van 2050 (BRV), de Europese klimaatdoelstelling voor landgebruik tegen 2030 (LULUCF) en de 30% natuuroppervlakte doelstelling van de VN en EU tegen 2030 (30x30 doelstelling voor beschermde gebieden) en de landdegradatie-neutraliteit van de VN (SDG 15). Deze klimaat en natuurdoelstellingen hebben zeer vergaande ruimtelijke gevolgen voor onze regio, maar deze worden in het ruimtelijk beleid en ruimtelijk onderzoek niet op een integreerde manier benaderd tot een visie en overkoepelende doelstelling van toekomstig landgebruik voor Vlaanderen.
Er is in Vlaanderen op dit moment weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de concrete gevolgen voor het landgebruik van de Europese Green Deal-doelstellingen en de Klimaatdoelstellingen. Wel zijn er deelonderzoeken over de verschillende landgebruiken en sectoren (energie, landbouw, water, natuur,…), maar deze zijn niet geïntegreerd in een overkoepelende benadering van klimaatrobuust en duurzaam landgebruik voor de 21ste eeuw. Onderzoeksvragen zijn dan ook: naar welke landgebruiksverdeling dient Vlaanderen te streven in de komende decennia, in welke mate moet het huidig landgebruik wijzigen, voldoet het formuleerde ruimtelijk beleid aan de doelstellingen uit het milieu- en natuurbeleid? , welke conflicten van landgebruik doen zich voor bij de implementatie van een nieuwe landgebruiksverdeling voor Vlaanderen, welke zijn de instrumenten uit het ruimtelijk beleid (actief en passief grondbeleid) om een klimaatrobuust landgebruik voor Vlaanderen op te zetten?
Dit onderzoeksproject bouwt dus voort op het verrichte onderzoek over de Betonstop/Bouwshift en positioneert ze verder binnen een nog breder maatschappelijk project van klimaatrobuust landgebruik.
HOGENT DRUM wenst op drie pijlers haar onderzoek op landgebruik verder uit te bouwen:
1. het onderzoeksprogramma over een klimaatrobuust en duurzaam landgebruik voor Vlaanderen met ruimtelijke implicatie en integratie van de diverse klimaat- en natuurdoelstellingen;
2. internationale samenwerking rond duurzaam en klimaatrobuust landgebruik
3. dienstverlening aan overheidsinstanties die gerelateerd, beleidsvoorbereidend onderzoek nodig heeft en daartoe beroep doet op de expertise van DRUM

Meer info

Climate-Resilient Land Use for Flanders

The broadening and deepening of the expiring PWO research 'Spatial and financial simulation Betonstop 2020-2040' can be done in different dimensions of the research theme of the Bouwshift, or more broadly stated: sustainable land use for Flanders. More and more objectives from the European level grasp the European member states that make the issue of sustainable land use in the context of biodiversity loss, water policy and climate change more pressing. Flanders seems unprepared for this and is taking few steps in relation to the high targets and urgency to take action. Specifically, these are the targets of space neutrality by 2040 (BRV, the Building Shift), the 2050 softening target (BRV), the European land use climate target by 2030 (LULUCF) and the UN and EU's 30% nature area target by 2030 (30x30 target for protected areas) and the UN's land degradation neutrality (SDG 15). These climate and nature objectives have very far-reaching spatial consequences for our region, but these are not approached in an integrated way in spatial policy and spatial research into a vision and overarching objective of future land use for Flanders.
There is currently little scientific research in Flanders on the concrete land-use consequences of the European Green Deal objectives and the Climate Objectives. There are partial studies on different land uses and sectors (energy, agriculture, water, nature,...), but these are not integrated into an overarching approach to climate-robust and sustainable land use for the 21st century. Research questions are therefore: which land use distribution should Flanders strive for in the coming decades, to what extent should the current land use change, does the formulated spatial policy meet the objectives from the environmental and nature policy? , which land-use conflicts arise when implementing a new land-use distribution for Flanders, which are the spatial policy instruments (active and passive land policy) to set up a climate-robust land-use for Flanders?
This research project thus builds on the research conducted on the Betonstop/Bouwshift and further positions it within an even broader societal project of climate-robust land use.
HOGENT DRUM wishes to further develop its research on land use on three pillars:
1. the research programme on climate-robust and sustainable land use for Flanders with spatial implications and integration of the various climate and nature objectives;
2. international cooperation on sustainable and climate-robust land use
3. services to government bodies that need related, policy-preparing research and call on DRUM's expertise for this purpose

More info

Klimaatrobuust Landgebruik is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit en Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit.

Projectcoördinator HOGENT

Peter Lacoere

Onderzoekers

Oscar Zurita Hurtado, Guy Engelen

Looptijd

01/11/2022 - 31/10/2024

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek