Foto OUD-QUAL-TECH

Kwaliteitsvolle ouderenzorg.

K

Kwaliteitsvolle ouderenzorg.

Kwaliteitsvolle zorg binnen assistentiewoningen en residentiële ouderenzorg

Vergrijzing, het toenemende aandeel ouderen ten opzichte van jongeren in de samenleving, wordt veroorzaakt door factoren als stijgende levensverwachting en afnemend geboortecijfer. Hoewel sommigen het als een positieve ontwikkeling zien, brengt vergrijzing complexe uitdagingen met zich mee voor de samenleving. Ouderen en ouderenzorg worden vaak negatief belicht, ondanks de bijdrage die ouderen aan de maatschappij leveren.
De vergrijzing dwingt tot reflectie over de aanpak van de veranderende demografie en de gevolgen ervan. Ouderenzorg staat voor diverse problemen, zoals de uitstroom van zorgende babyboomers, een beperkte instroom in de sector, en uitdagingen zoals ziekteverzuim en werkdruk.
Om hierop te reageren, hebben overheden het beleid van "vermaatschappelijking van de zorg," "desinstitutionalisering," en "ageing in place" geïntroduceerd. Echter, dit beleid wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals eenzijdig verwachtingsmanagement over informele zorgnetwerken.
Internationaal wordt er aandacht besteed aan "Healthy Ageing," met nadruk op levensomgeving, bestrijding van leeftijdsdiscriminatie en geïntegreerde zorg. Technologische hulpmiddelen, hoewel talrijk, zijn vaak niet co-creërend met ouderen ontwikkeld.
Serviceflats zijn aangepast tot assistentiewoningen, maar leegstand is een opvallend probleem. Het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn streeft naar antwoorden op deze uitdagingen, met ervaring in diverse onderzoeksgebieden met betrekking tot ouderen en ouderenzorg. De conclusie is dat vergrijzing en ouderenzorg serieuze uitdagingen vormen die aandacht en oplossingen vereisen.
Binnen dit project wordt gefocust op het verbeteren van het imago van ouderenzorg en onderzoek naar kwaliteitsvol wonen en leven in assistentiewoningen. Het onderzoek omvat de volgende vragen:
1. Imago van ouderenzorg:
• Factoren die het imago bepalen.
• Impact van het imago op personeelstekort.
• Mogelijkheden om het imago te verbeteren, inclusief het gebruik van technologie.
2. Kwaliteit van leven in assistentiewoningen:
• Kwaliteit van leven van bewoners.
• Ervaringen met de verhuizing naar assistentiewoningen.
• Tevredenheid over assistentiewoningen.
3. Invloed van technologie op het dagelijks leven van ouderen:
• Effecten van technologie op bio-psychosociale gezondheid.
• Rol van technologie in het bevorderen van zelfstandig wonen.
• Impact van technologie op sociale contacten.
• Bijdrage van technologie aan de betrokkenheid van ouderen in de samenleving.


Quality care within assisted living and residential elderly care facilities

Aging, the increasing proportion of older people relative to younger people in society, is caused by factors such as rising life expectancy and declining birth rates. Although some see it as a positive development, aging brings complex challenges to society. The elderly and elder care are often viewed in a negative light, despite the contribution that the elderly make to society.

An aging population forces reflection on how to address changing demographics and their consequences. Elder care faces several problems, including the outflow of caring baby boomers, a limited influx into the sector, and challenges such as absenteeism and workload.
To respond, governments have introduced the policies of "socialization of care," "deinstitutionalization," and "ageing in place." However, these policies face challenges such as one-sided expectation management about informal care networks.

International attention is being paid to "Healthy Ageing," with emphasis on life environment, combating age discrimination and integrated care. Technological tools, though numerous, have often not been co-creatively developed with the elderly.
Service flats have been adapted into assisted living, but vacancy rates are a notable problem. The research center 360° Care and Wellness strives to find answers to these challenges, with experience in various research areas related to the elderly and elder care. It concludes that aging and elder care pose serious challenges that require attention and solutions.

Within this project, the focus is on improving the image of elder care and research on quality living and living in assisted living facilities. The research includes the following questions:
1. Image of elder care:
- Factors determining image.
- Impact of image on workforce shortage.
- Opportunities to improve image, including the use of technology.
2. Quality of life in assisted living facilities:
- Quality of life of residents.
- Experiences of moving to assisted living homes.
- Satisfaction with assisted living homes.
3. Impact of technology on daily life of the elderly:
- Effects of technology on bio-psychosocial health.
- Role of technology in promoting independent living.
- Impact of technology on social contacts.
- Contribution of technology to involvement of the elderly in society.

Kwaliteitsvolle zorg binnen assistentiewoningen en residentiële ouderenzorg is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Nico De Witte

Looptijd

25/09/2023 - 22/09/2024

Financier

PWO-middelen