Maaltijden kleuterscholen foto website

Maaltijden kleuterscholen.

M

Maaltijden kleuterscholen.

Lekker(s) op school

Lege of ongezonde brooddozen, in veel scholen is het helaas geen onbekend fenomeen. Een goed gevulde maag en gezonde en evenwichtige voeding zijn nochtans essentieel voor de goede ontwikkeling van kinderen. Daarom gingen de dienst Lokaal Sociaal Beleid en het Onderwijscentrum Gent in samenwerking met HOGENT en HIVA-KU Leuven in 2021 aan de slag met ‘Lekker(s) Op School’. Dit project wil armoede bestrijden van bij de schoolstart en gelijke (onderwijs)kansen bieden aan alle Gentse kleuters. Doel van het project is komen tot een flexibel en toegankelijk aanbod van gezonde, duurzame en betaalbare maaltijden in Gentse (kleuter)scholen.
Binnen de proeftuin krijgen 665 kleuters, verspreid over 8 scholen, een goedkopere of gratis maaltijd gedurende vier schooldagen per week. Er worden verschillende scenario’s uitgetest: ofwel gaat het om een 10-uurtje, een warme maaltijd of een gezonde aanvulling op de eigen brooddozen die kleuters meebrengen naar school.
HOGENT en HIVA-KU Leuven onderzoeken gedurende drie jaar hoe betaalbare en gezonde voeding op school het welbevinden en de ontwikkelingskansen van kleuters kan beïnvloeden. Daarnaast kijken de onderzoekers wat scholen nodig hebben om maaltijden te kunnen aanbieden. Hierbij wil stad Gent de praktische en administratieve belasting voor de scholen tot een minimum beperken.
De resultaten van het onderzoek worden verwacht eind 2023. De bedoeling is om haalbare scenario’s voor te stellen voor het Gentse (kleuter)onderwijs. Zo wil Gent zoveel mogelijk kleuters maximale kansen geven op school.


Meals at preschools

Empty or unhealthy lunch boxes, it is unfortunately not an unknown phenomenon in many schools. However, a well-filled stomach and a healthy and balanced diet are essential for the proper development of children. That is why the Local Social Policy Department and the Ghent Education Center, in collaboration with HOGENT and HIVA-KU Leuven, launched 'Lekker(s) Op School' in 2021. This project aims to combat poverty from the start of school and offer equal (educational) opportunities to all Ghent preschoolers. The aim of the project is to achieve a flexible and accessible offer of healthy, sustainable and affordable meals in Ghent (nursery) schools.
Within the living lab, 665 preschoolers, spread across 8 schools, will receive a cheaper or free meal for four school days per week. Different scenarios are being tested: either a 10-hour meal, a hot meal or a healthy addition to the own lunch boxes that preschoolers bring to school.
For three years, HOGENT and HIVA-KU Leuven will investigate how affordable and healthy food at school can affect the well-being and developmental opportunities of preschoolers. In addition, the researchers are looking at what schools need in order to offer meals. In doing so, the city of Ghent wants to minimize the practical and administrative burden on schools.
The results of the study are expected by the end of 2023. The intention is to propose feasible scenarios for Ghent's (preschool) education system. In this way, Ghent wants to give as many preschoolers as possible maximum opportunities at school.

LekkerSchool is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Katrien De Maegd

Projectcoördinator

Katholieke Universiteit te Leuven

Onderzoekers

Celine Mertens

Looptijd

01/02/2021 - 31/12/2023

Financier

Overheden

Programma financier

Steden en gemeenten

Partners

Katholieke Universiteit te Leuven

Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving