HERBgrass foto website

HERBgrass.

H

HERBgrass.

Optimalisatie van productief kruidenrijk grasland naar droogteresistentie, pollinatieservice en voederwaarde

In dit project wensen we de transitie van klassiek hoogproductief grasland naar biodiverse gras-klaver-kruiden mengsels te stimuleren door ontbrekende praktijkkennis weg te werken.

In Vlaanderen is hoogproductief grasland met overwegend Engels raaigras nog steeds de norm, maar dit staat ernstig onder druk door enerzijds de klimaatverandering (aangezien deze graslanden niet goed bestand zijn tegen lange periodes van droogte) en anderzijds het strenger wordende stikstofbeleid. Productieve mengsels van gras, klaver en kruiden bieden een klimaat-robuust alternatief voor het klassieke grasland: ze zijn droogte-toleranter, door de N-fixatie van de klaver kan de bemesting gereduceerd worden én ze verhogen de agrobiodiversiteit.

Er is echter nog onvoldoende praktijkkennis beschikbaar over dergelijke mengsels, zodat vele landbouwers nog weigerachtig staan tegenover kruidenrijk grasland. Het project HERBgrass wil hier verandering in brengen door uitgebreide kennis te verzamelen en zo praktische implementatie te faciliteren binnen zowel de biologische als de conventionele landbouw: verschillende gras-klaver-kruiden mengsels zullen geobserveerd worden op vlak van droogte-tolerantie en naar de invloed van uitbating op de soortensamenstelling van de mengsels toe. Ook de voederwaarde en de inkuilbaarheid van deze eiwitrijkere mengsels wordt onderzocht, alsook hun bijdrage tot Integrated Pest and Pollination Management (IPPM) door het bevorderen van bestuivers en andere nuttige insecten.


Optimising productive herb-rich grassland towards drought resistance, pollination and forage value.

In this project, we aim to stimulate the transition from classic high-yielding grassland to biodiverse grass-clover-herb mixtures by eliminating missing practical knowledge.

In Flanders, high-yielding grassland consisting predominantly of perennial ryegrass is still standard practice. However, this type of grassland is under serious pressure due to climate change on the one hand (as these grasslands cannot withstand long periods of drought) and the tightening nitrogen policy on the other. Productive mixtures of grass, clover and herbs offer a climate-robust alternative to classic grassland: they are more drought-tolerant, the N-fixation of clover allows for reduced fertilisation and they increase agrobiodiversity.

Insufficient practical knowledge is available concerning such mixtures, so many farmers are still reluctant to use herb-rich grassland. The HERBgrass project aims to change this by gathering extensive knowledge to facilitate practical implementation in both organic and conventional agriculture. Different grass-clover-herb mixtures will be studied in terms of drought tolerance and the influence of exploitation on the species composition of the mixtures. The feed value and potential for silage of these protein-rich mixtures will also be investigated, as well as their contribution to Integrated Pest and Pollination Management (IPPM) by promoting pollinators and other beneficial insects.

HERBgrass logo website

HERBgrass is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature.

Projectcoördinator HOGENT

Eva Wambacq

Projectcoördinator

Universiteit Gent

Onderzoekers

Valérie Claeys, Remy Devlaminck

Looptijd

01/10/2023 - 30/09/2027

Financier

VLAIO (voormalig IWT)

Programma financier

IWT /VLAIO - Landbouwtrajecten

Partners

Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve

Inagro

Universiteit Gent