POS-R foto website

POS-R.

P

POS-R.

Personal Outcome Scale an international Network

Het project beoogt een internationaal netwerk te vormen van gebruikers van de Personal Outcomes Scale.
Bijna 12 jaar na de oprichting van de Personal Outcome Scale (POS) is een internationaal netwerk ontstaan om te verbinden, praktijken te delen en het gebruik van het instrument op klant-, organisatie- en beleidsniveau te verbeteren. Er werden vertalingen in meer dan 14 talen gemaakt en ook een POS-versie voor Kinderen en Adolescenten (POS-C) en een versie voor Ouderen (POS-O) werd voltooid.
Daarnaast zijn er diverse internationale onderzoeken gedaan waarin de POS werd gebruikt om uitkomsten te meten. En ook onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van de POS zelf heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden.
De POS wordt tegenwoordig in verschillende landen gebruikt door verschillende organisaties (voornamelijk organisaties die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen). Al deze organisaties delen dezelfde visie en dat is werken aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen.
Het project heeft tot doel: een netwerk en een praktijkgemeenschap te creëren voor studenten, klanten en organisaties om zich aan te sluiten en ervaringen met POS-gebruik te delen; een gedeeld formaat ontwikkelen om internationaal gegevens van het POS op kwalitatief en kwantitatief niveau te verzamelen; de internationale gegevens samenvoegen om het instrument te verbeteren en bij te werken; richtlijnen en best practices ontwikkelen om de resultaten en gegevens van de POS te vervolgen op klant-, organisatie- en beleidsniveau.


Personal Outcome Scale an international Network

The project aims to constitute a network of users of the Personal Outcomes Scale Internationally.
Almost 12 years from the creation of the Personal Outcome Scale (POS) an international network is created to connect, share practices and improve the use of the instrument at client, organizational and policy level. Translations in more than 14 languages were made and also a POS version for Children and Adolescents (POS-C) and a version for Elderly people (POS-O) was completed.
Next to this several international researches have been done in which the POS was used to measure outcomes. And also research regarding the validity and reliability of the POS itself has taken place in the previous years.
The POS nowadays is used in several countries by different organizations (mainly organizations supporting people with Intellectual Disabilities). Each of these organizations share the same vision and that is working on improving the quality of life of people.
The project aims to: create an network and a community of practice for students, clients and organizations to affiliate and share experience of POS use; develop a shared format to collect data from the POS at qualitative and quantitative level internationally; aggregate the international data to improve and update the instrument; develop guidelines and best practices to sue the results and data of the POS at Client, Organizational and Policy level.

POS-R is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Looptijd

01/09/2020 - 25/09/2022

Financier

Financiering niet van toepassing

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek

Externe organisaties

HOGENT