RUMIN_AAI foto website

RUMIN_AAI.

R

RUMIN_AAI.

Optimalisatie van het dierenwelzijn van kleine herkauwers gebruikt bij humane interventies in therapie, educatie en recreatie

Het positieve effect van dieren op de mentale gezondheid van mensen is algemeen aanvaard. Omgekeerd zijn er potentieel nadelige effecten op het dierenwelzijn. Gezien de populariteit van geiten en schapen op zorg- en kinderboerderijen, focust dit project zich op het welzijn van deze kleine herkauwers dewelke vaak gebruikt worden in interventies met dieren in therapie, onderwijs en recreatie.
Het doel van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen van een praktische tool om het dierenwelzijn van geiten en schapen op een zorgbedrijf te optimaliseren.
Hiertoe zal het huidige niveau van het dierenwelzijn aan de hand van het AWIN-protocol*, gedragsobservaties en de bepaling van glucocorticoïden, biomerkers voor acute en chronische stress bij vertebraten, bij geiten en schapen op kinder-, leef- en zorg-boerderijen nagegaan worden. Daarnaast zal het huidige niveau van kennis van de werknemers in deze bedrijven rond het natuurlijk gedrag en de welzijnsbehoeften van deze dieren nagegaan worden door focusgroep gesprekken en een enquête. Na identificatie van de voornaamste werkpunten zullen maatregelen voorgesteld worden om het welzijn van geiten en schapen te verbeteren, hierbij rekening houdend met de financiële impact op het zorgdoel. Deze oplossingen zullen geïmplementeerd en opgevolgd worden op de deelnemende bedrijven. Na 1 jaar zullen bovenstaande welzijnsevaluaties herhaald worden. De resultaten zullen verwerkt worden in een wetenschappelijke publicatie, een handboek gericht op het optimaliseren van het welzijn van geiten en schapen binnen de zorgsector, workshops en de oprichting van een dienstverleningsplatform rond dierenwelzijn in AAI**.
* Animal Welfare Indicators welfare assessment protocol
** Animal Assisted Interventions

Meer info

Optimization of the animal welfare of small ruminants used in humane interventions in therapy, education and recreation

The positive effect of animals on human mental health is widely accepted. Conversely, there are potentially adverse effects on animal welfare. Given the popularity of goats and sheep on care and petting farms, this project focuses on the welfare of these small ruminants which are often used in interventions with animals in therapy, education and recreation.
The goal of this research project is to develop a practical tool to optimize the animal welfare of goats and sheep on a care farm.
To this end, the current level of animal welfare using the AWIN protocol*, behavioral observations and the determination of glucocorticoids, biomarkers of acute and chronic stress in vertebrates, will be examined in goats and sheep on children's, livestock and care farms. In addition, the current level of knowledge of workers on these farms regarding the natural behavior and welfare needs of these animals will be ascertained through focus group discussions and a survey. After identification of the main working points, measures to improve the welfare of goats and sheep will be proposed, taking into account their financial impact on the care goal. These solutions will be implemented and followed up on the participating farms. After 1 year, the above welfare evaluations will be repeated.
The results will be incorporated into a scientific publication, a handbook aimed at optimizing the welfare of goats and sheep within the care sector, workshops and the establishment of a service platform around animal welfare in AAI**.
* Animal Welfare Indicators welfare assessment protocol
** Animal Assisted Interventions

More info

RUMIN_AAI is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Bonnie Valgaeren, Lieve Meulemans

Onderzoekers

Désirée Maryns

Looptijd

24/09/2018 - 23/09/2021

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek

Partners

Universiteit Gent