Foto Occupational balance

Occupational balance.

O

Occupational balance.

Samenwerken met ouders van een kind met specifieke ondersteuningsnoden. Eerstelijns gezondheidsprofessionals faciliteren het behouden of versterken van occupational balance

Na de geboorte van het (eerste) kind krijgen kersverse ouders een nieuwe rol toebedeelt. Succesvolle integratie van deze ouderrol in het dagelijks leven, zal leiden tot een gevoel van occupational balance, welzijn en kwaliteit van leven. Dit hangt onlosmakelijk samen met het welzijn van de kind(eren).Ouders met een kind met specifieke ondersteuningsnoden, voelen zich vaak onzeker, hebben extra verzorgingstaken, ervaren stress,… wat een negatieve invloed kan hebben op de ervaren occupational balance. Stilstaan bij de eigen occupational balance, geeft zicht op mogelijke energiegevers en energievreters. Ouders willen greep hebben op de situatie en verliezen minder energie wanneer ze weten wat te doen en het gevoel hebben efficiënt om te gaan met hun kind.

Dit project richt zich op eerstelijnszorgprofessionals, die naast de gebruikelijke therapie aan kinderen, ook tijd maken om de ouders te ondersteunen in hun rol als ouder van een kind met specifieke ondersteuningsnoden. Dit betekent dat het project bijdraagt aan het versterken/behouden van de occupational balance van deze ouders. De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: Hoe kunnen we eerstelijns zorgprofessionals (zelfstandige kiné, ergo, logo) versterken om het gesprek en de begeleiding aan te gaan met ouders van kinderen met specifieke ondersteuningsnoden om hun Occupational Balance te behouden/faciliteren?


Working with the parents of a child with specific support needs. Primary care professionals facilitate maintaining or reinforcing occupational balance

After the birth of the (first) child, parents are being given a new role. Successful integration of this parental role into daily life, will lead to a sense of occupational balance, well-being, and quality of life. This is inextricably linked to the well-being of the child(ren). Parents with a child who has specific support needs often feel insecure, have extra caretaking tasks, experience stress, etc., which can have a negative impact on the perceived occupational balance. Reflecting on their own occupational balance provides insight into how the occupational balance can be influenced by certain occupations such as those who give or take energy.

This project targets primary care professionals, who in addition to the therapy for children, also make time to support parents in their role as parents of a child with specific support needs. This shows that the project contributes to reinforcing/maintaining the occupational balance of these parents. Thus, the central research question is as follows: “How can we empower primary care professionals (independent physiotherapy, occupational therapy, speech, and language pathology) to engage in conversation and counselling with parents of children with specific support needs to maintain/facilitate their occupational balance?”

Occupational balance is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Anne-Mie Engelen

Looptijd

25/09/2023 - 22/09/2024

Financier

PWO-middelen