Foto Occupational balance

Occupational balance.

O

Occupational balance.

Samenwerken met ouders van een kind met specifieke ondersteuningsnoden. Eerstelijns gezondheidsprofessionals faciliteren het behouden of versterken van occupational balance

Na de geboorte van het (eerste) kind krijgen kersverse ouders een nieuwe rol toebedeelt. Succesvolle integratie van deze ouderrol in het dagelijks leven, zal leiden tot een gevoel van occupational balance, welzijn en kwaliteit van leven. Dit hangt onlosmakelijk samen met het welzijn van de kind(eren).Ouders met een kind met specifieke ondersteuningsnoden, voelen zich vaak onzeker, hebben extra verzorgingstaken, ervaren stress,… wat een negatieve invloed kan hebben op de ervaren occupational balance. Stilstaan bij de eigen occupational balance, geeft zicht op mogelijke energiegevers en energievreters. Ouders willen greep hebben op de situatie en verliezen minder energie wanneer ze weten wat te doen en het gevoel hebben efficiënt om te gaan met hun kind.

Dit project richt zich op eerstelijnszorgprofessionals, die naast de gebruikelijke therapie aan kinderen, ook tijd maken om de ouders te ondersteunen in hun rol als ouder van een kind met specifieke ondersteuningsnoden. Dit betekent dat het project bijdraagt aan het versterken/behouden van de occupational balance van deze ouders. De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: Hoe kunnen we eerstelijns zorgprofessionals (zelfstandige kiné, ergo, logo) versterken om het gesprek en de begeleiding aan te gaan met ouders van kinderen met specifieke ondersteuningsnoden om hun Occupational Balance te behouden/faciliteren?


Collaborate with parents of a child with specific support needs. Primary care health professionals facilitate maintaining or strengthening occupational balance

After the birth of the (first) child, brand-new parents are assigned a new role. Successful integration of this parental role into daily life will lead to a sense of occupational balance, well-being and quality of life. This is inextricably linked to the well-being of the child(ren).Parents with a child with specific support needs, often feel insecure, have extra care tasks, experience stress, ... which can have a negative impact on the perceived occupational balance. Reflecting on their own occupational balance gives insight into possible energy givers and energy consumers. Parents want to be in control of the situation and lose less energy when they know what to do and feel they are dealing efficiently with their child.

This project targets primary care professionals, who in addition to the usual therapy provided to children, also make time to support parents in their role as parents of a child with specific support needs. This means that the project contributes to strengthening/maintaining the occupational balance of these parents. Therefore, the central research question is as follows: How can we strengthen primary care professionals (independent kiné, ergo, logo) to engage in conversation and guidance with parents of children with specific support needs to maintain/facilitate their Occupational Balance?

Occupational balance is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator

Anne-Mie Engelen

Looptijd

25/09/2023 - 22/09/2024

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek