SmartSeam foto website

SmartSeam.

S

SmartSeam.

Sensorische en Actuerende functionele naden die gebruikmaken van hybride garens voor de FashionTech-industrie

Het hoofddoel van het project was het ontwikkelen van slimme, functionele naden - sensoren en/of actuatoren- voor toepassing in sport (spanningsgevoelige naden), in ondergoed (vochtigheidsgevoelige naden), en in persoonlijke beschermende kleding (lichtgevende naden). De methodologie omvat het definiëren van inputmateriaal, garenstructuur, naadontwerp en specificaties en tenslotte het definiëren van de specificaties van demonstrators (WP1) (HOGENT, FTB & Gebruikerscomité). Daarnaast was er het ontwerp en de ontwikkeling van geleidende hybride garens door holle spindel en ringspin technologieën en selectie van commercieel beschikbare geleidende (hybride) garens voor gebruik in de naden onder (WP2), ontwikkeling van sets van verschillende soorten smartseams met behulp van de ontwikkelde geleidende (hybride) garens door naaitechnologie onder (WP3), creatie van de functionele kleding demonstrators (WP4), evenals de karakterisering en evaluatie van garens, naden en uiteindelijke demonstrators onder (WP5).
Volgende resultaten werden behaald:
• kennis over de productie van elektrisch geleidende hybride garens voor naaien en borduren en richtsnoeren voor de industrie over het spinnen van geleidende hybride garens. Concreet werden er10 verschillende soorten geleidende hybride garens ontwikkeld met behulp van holle spindel spintechnologie en vervolgens gekarakteriseerd.
• Kennis van testmethoden om de geleidende hybride garens te karakteriseren
• kennis over ontwerp en ontwikkeling van spanningsgevoelige naden, lichtgevende naden en vochtgevoelige naden
• Kennis van testmethoden om de sensorische naden te karakteriseren (d.w.z. vernaaibaarheid, reproduceerbaarheid, functionaliteit en stabiliteit) en het comfort van kledingstukken met ingebouwde functionaliteiten
• Kennis over het coaten van geleidende garens om de functionaliteit te behouden
• Identificatie van sterke en zwakke punten met betrekking tot het ontwerp en de ontwikkeling van geleidende hybride garens, sensing-naden en slimme kledingproducten.

Finaal werden er 3 demonstratoren ontwikkeld, geconfectioneerd en gekarakteriseerd:
een vest met actieve lichtgevende naden, een sportshirt met capacitieve of resistieve sensornaden om de beweging van het bovenlichaam te meten, en een onderkledingstuk om de vochtigheid en lichaamstemperatuur te meten.


SmartSeam - Sensory and Actuating Functional Seams Applying Hybrid Yarns for the FashionTech Industry

The main objective of the project was to develop smart, functional seams - sensors and/or actuators- for application in sports (strain-sensitive seams), in underwear (moisture-sensitive seams), and in personal protective clothing (luminous seams). The methodology includes defining input material, yarn structure, seam design and specifications, and finally defining the specifications of demonstrators (WP1). In addition, there was the design and development of conductive hybrid yarns by hollow spindle and ring spinning technologies and selection of commercially available conductive (hybrid) yarns for use in seams under (WP2), development of sets of different types of smartseams using the developed conductive (hybrid) yarns by sewing technology under (WP3), creation of the functional garment demonstrators (WP4), as well as characterisation and evaluation of yarns, seams and final demonstrators under (WP5).
Following results were obtained:
- knowledge on the production of electrically conductive hybrid yarns for sewing and embroidery and guidelines for the industry on spinning conductive hybrid yarns. Specifically, 10 different types of conductive hybrid yarns were developed using hollow spindle spinning technology and subsequently characterised.
- Knowledge of test methods to characterise the conductive hybrid yarns
- Knowledge of design and development of strain-sensitive seams, light-emitting seams and moisture-sensitive seams
- Knowledge of test methods to characterise sensory seams (i.e. sewability, reproducibility, functionality and stability) and comfort of garments with built-in functionalities
- Knowledge on coating conductive yarns to maintain functionality
- Identification of strengths and weaknesses related to the design and development of conductive hybrid yarns, sensing seams and smart garment products.

Finally, 3 demonstrators were developed, produced and characterised:
a vest with active light-emitting seams, a sports shirt with capacitive or resistive sensor seams to measure upper body movement, and an undergarment to measure humidity and body temperature.

SmartSeam logo website 1 SmartSeam logo website 2

SmartSeam is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum FTILab+.

Projectcoördinator HOGENT

Alexandra De Raeve

Projectcoördinator

Hochschule Niederrhein

Onderzoekers

Sheilla Odhiambo, Ingeborg Rottiers, Simona Vasile, Jonas Van Rie

Looptijd

01/10/2020 - 31/12/2022

Financier

VLAIO (voormalig IWT)

Programma financier

Cornet

Partners

Creamoda

Forschungskuratorium Textil e. V.

Hochschule Niederrhein