foto blok

BLOK.

B

BLOK.

Sociaalruimtelijk en ontwerpend onderzoek naar de [B]etekenisgeving [L]eefbaarheid en [O]ntplooiingskansen voor [K]inderen en tieners in de context van hoogbouw

Een groeiende groep kinderen en tieners groeit op in één of andere vorm van stapelbouw: van grootschalige sociale hoogbouw, over private flats tot kleinschalige cohousing. Toch hebben we weinig zicht op hun ervaringen rond de leefbaarheid van stapelbouwomgevingen, de sociale en ruimtelijke beleving van hun woonomgeving, wat het ook moeilijk maakt om zicht te krijgen op volgens kinderen en tieners wenselijke ontplooiingsmogelijkheden die de omgeving van stapelbouw zou moeten aanreiken.
De centrale doelstelling van dit project was om aan de hand van sociaalruimtelijk belevingsonderzoek en ontwerpend onderzoek met kinderen en tieners beter zicht te krijgen op de betekenisgeving, leefbaarheid en ontplooiingskansen voor kinderen en tieners in verschillende contexten van stapelbouw, teneinde aandachtspunten aan te reiken aan ontwerpers en sociaal werkers om meer ondersteunende en kansrijke stapelbouwomgevingen te creëren.

Binnen het onderzoek zien we kinderen en tieners als medeburgers. Ook zij zijn gebruikers en vormgevers van de ruimte en moeten dus betrokken worden bij processen over die ruimte. De focus verschuift hierdoor van de verschillende noden van verschillende bevolkingsgroepen naar de ruimte en de kwaliteit ervan als gedeeld goed.
Het project bevatte verschillende onderzoekssporen:
(1) Theoretisch literatuuronderzoek en praktijkgerichte state-of-the-art rond kinderen en stapelbouw;
(2) Belevingsonderzoek met kinderen en tieners in Europark (Antwerpen), Lange Velden (Wondelgem, Gent) en diverse stapelbouwomgevingen in regio meetjesland.
(3) Ontwerpend onderzoek op concrete stapelbouwomgevingen of planningsprocessen in Gent (cases Watersportbaan en Lange Velden) met daaraan gekoppeld een onderwijsspoor met interdisciplinaire onderwijsactiviteiten die het thema binnen de opleidingen sociaal werk en landschaps- en tuinarchitectuur onder de aandacht moeten brengen.

Meer info

Social-spatial and design research on the meaning liveability and development opportunities for children and teenagers in the context of high-rise buildings

A growing group of children and teenagers grow up in one form or another of stacked housing: from large-scale social high-rise buildings to private flats to small-scale cohousing. Yet we have little insight into their experiences regarding the liveability of stacked building environments, the social and spatial experience of their living environment, which also makes it difficult to gain insight into what children and teenagers think are desirable possibilities for development that the environment of stacked buildings should offer.
The central objective of this project was to use social-spatial perception research and design research with children and teenagers to gain a better understanding of children's and teenagers' sense of meaning, livability and opportunities for development in different contexts of stacked housing, in order to provide points of focus for designers and social workers to create more supportive and opportunity-rich stacked housing environments.
Within the research, we see children and teenagers as fellow citizens. They too are users and shapers of space and thus need to be involved in processes about that space. This shifts the focus from the different needs of different populations to space and its quality as a shared good.
The project included several research tracks:
(1) Theoretical literature review and practical state-of-the-art around children and stack building;
(2) Experiential research with children and teenagers in Europark (Antwerp), Lange Velden (Wondelgem, Ghent) and various bunk building environments in metjesland region.
(3) Design research on concrete bunk building environments or planning processes in Ghent (cases Watersportbaan and Lange Velden) with a linked educational track with interdisciplinary educational activities to highlight the theme within courses in social work and landscape and garden architecture.

More info

BLOK is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY.

Projectcoördinator HOGENT

Sven De Visscher

Copromotor

Greet De Brauwere, Griet Verschelden, Pieter Foré

Onderzoekers

Marlies Marreel, Jo Boonen

Looptijd

01/10/2016 - 23/10/2019

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek