SUSTEX foto website

SUSTEX.

S

SUSTEX.

Inventarisatie van duurzame textielmaterialen en verkenning van nieuwe vezelbronnen uit lokale plantaardige reststromen

De textielsector staat voor heel wat uitdagingen, waaronder de snelgroeiende vraag naar producten zonder negatieve gevolgen voor het milieu (d.w.z. grote watervoetafdruk in geval van katoen, vervuiling door microplastics, enz.). Een verschuiving in de markt van petrochemische naar biobased vezels vereist nieuwe verwerkingstechnologieën en de acceptatie in de consumentenmarkt van andere natuurlijke materialen dan katoen, wol en zijde.
Project SUSTEX zal een inventarisatie maken van commercieel beschikbare duurzame textielmaterialen van verschillende oorsprong en zal hun eigenschappen en economische toegankelijkheid evalueren ten opzichte van hun “conventionele” tegenhangers. Bovendien zullen lokale plantaardige reststromen worden gescreend en zullen vezelrijke kandidaten verder worden verkend met het oog op een efficiënte, economische en milieuvriendelijke vezelextractie en verwerking tot nieuwe textielgarens, bij voorkeur via bestaande textielverwerkingstechnologieën. Het project zal een online database en fysieke catalogus opleveren van duurzame textielmaterialen voor gebruik door onderzoekers, studenten en andere belanghebbenden. Studenten zullen worden betrokken bij het maken van verschillende demonstrators van functionele textiel- en kledingproducten gebruikmakend van geselecteerde duurzame materialen en “ontwerp voor recycling” principes en ze zullen hun functionaliteit, comfort, esthetiek, aanvaardbaarheid en kostprijs beoordelen. SUSTEX zal uiteindelijk nieuwe kennis genereren over vezelextractie uit lokale plantaardige reststromen en zal richtlijnen opleveren voor de verdere verwerking via textieltechnologieën of aanbevelingen voor andere toepassingen dan textiel (bv. biocomposieten).


Inventory of SUStainable TEXtile materials and exploration of new fibers sources from local vegetable residual flows

The textile sector is facing many challenges among which a fast-growing demand for products and the need to respond to it without causing a negative environmental impact (i.e. large water footprint in case of cotton, micro-plastics pollution, etc.). A shift in the market from petrochemical to bio-based fibres will require new processing technologies and huge market uptake of sustainable bio-based materials other than cotton, wool and silk.
Project SUSTEX will make an inventory of commercially available sustainable textile materials of various origin and will evaluate their properties and economics against their “conventional” counterparts. Moreover local vegetable residual flows will be screened and fiber-rich candidates will be further explored aiming at efficient, economic and environmental friendly fiber extraction and processing of new products preferably via textile processing technologies. The project will deliver an on-line database and fysical catalogue of sustainable textile materials for the use of researchers, students and other stakeholders. Students will be involved for creation of several demonstrators of functional textile and clothing products using selected sustainable materials and “design for recycling” principles and they will assess their functionality, comfort, aesthetics, acceptability and economics. SUSTEX will eventually generate new knowledge on fibers extraction from local vegetable residual flows and will deliver guidelines for further processing via textile technologies or recommendations for applications other than textiles.

SUSTEX is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum FTILab+.

Projectcoördinator HOGENT

Alexandra De Raeve

Onderzoekers

Myréne Vanderhoeven, Simona Vasile, Christophe Van Liedekerke, Sheilla Odhiambo

Looptijd

01/10/2020 - 31/12/2022

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek