SUSTEX 2.0 foto website

SUSTEX 2.0.

S

SUSTEX 2.0.

Valorisatie van natuurlijke, SUStainable vezels uit lokale reststromen voor TEXtieltoepassingen

Op 10 maart 2020 legde de Europese Commissie de basis voor een industriële strategie. Deze strategie moet de dubbele transitie naar een groene en digitale economie ondersteunen die moet leiden tot de verwezenlijking van de Green Deal. 14 industriële ecosystemen werden geselecteerd op basis van hun strategisch belang om volledige steun van de EU te krijgen. De textielindustrie is één van deze sectoren. Volgens de visie van de EU betekent dit o.a. dat textielproducten die op de Europese markt komen zullen grotendeels uit biogebaseerde en/of gerecycleerde vezels moeten bestaan. Onderzoek naar de inzetbaarheid van dergelijke vezels is daarom ook noodzakelijk om deze doelstelling mogelijk te maken. De verschillende projecten rond de valorisatie van hennep, die sinds 2017 uitgevoerd wordt aan FTILab+ en AgroFoodNature, passen perfect binnen deze strategie en ook binnen één van de strategische innovatiethema’s van het European Technology Platform for textiles & clothing, nl. ‘Durable, circular and biobased materials and processes’, die deze groene transitie moeten ondersteunen. Daarnaast vraagt de conventionele verwerking van vezels tot textielproducten nog steeds een hoge energiekost gepaard gaande met gebruik van grote hoeveelheden water en chemicaliën. Het is daarom noodzakelijk om alternatieve voorbehandelingsmethodes uit te testen en te valoriseren, en ook de verwerkbaarheid van de bekomen vezels in kaart te brengen. FTILab+ heeft als ambitie om verder competenties uit te bouwen op het vlak van de ontwikkeling en inzetbaarheid van duurzame textielmaterialen, en onderzoekt daarom ook de valorisatiemogelijkheden van lokale plantaardige reststromen voor textieltoepassingen.
In het afgelopen PWO-project SUSTEX werden stengels van hop, soja en netels als vezelrijke gewassen met potentieel voor textieltoepassingen geïdentificeerd. SUSTEX 2.0 wil de kwaliteit van de vezels uit die gewassen beter in kaart brengen, en de verspinbaarheid tot garens verder onderzoeken. Om de uiteindelijke inzetbaarheid van natuurlijke garens op basis van hop, netels en soja voor hoogwaardige textielproducten in te schatten, zullen er ook weef -en breitesten gebeuren. Het project heeft verder ook aandacht voor de recycleerbaarheid van de bekomen stoffen, en zal innovatieve voorbehandelingsmethodes toepassen om tot verspinbare vezels te komen.


Valorisation of natural, SUStainable fibres from local residues for TEXtile applications

On 10 March 2020, the European Commission laid the foundations for an industrial strategy. This strategy should support the dual transition to a green and digital economy leading to the achievement of the Green Deal. 14 industrial ecosystems were selected based on their strategic importance to receive full support from the EU. The textile industry is one of these sectors. According to the EU's vision, this means, among other things, that textile products entering the European market will have to be largely composed of bio-based and/or recycled fibres. Research into the usability of such fibres is therefore also necessary to make this objective possible. The various projects on the valorisation of hemp, carried out at FTILab+ and AgroFoodNature since 2017, fit perfectly within this strategy and also within one of the strategic innovation themes of the European Technology Platform for textiles & clothing, i.e. 'Durable, circular and biobased materials and processes', which should support this green transition. In addition, the conventional processing of fibres into textile products still requires high energy costs coupled with the use of large amounts of water and chemicals. It is therefore necessary to test and valorise alternative pre-treatment methods, and also to map the processability of the fibres obtained. FTILab+ has the ambition to further build competences in the development and deployment of sustainable textile materials, and is therefore also investigating the valorisation potential of local plant residues for textile applications.

In the past PWO project SUSTEX, stems of hops, soya and nettles were identified as fibre-rich crops with potential for textile applications. SUSTEX 2.0 aims to better identify the quality of the fibres from those crops, and further investigate their spinability into yarns. Weaving and knitting tests will also be carried out to estimate the ultimate usability of natural yarns based on hops, nettles and soya for high-quality textiles. The project will also pay attention to the recyclability of the fabrics obtained, and will apply innovative pre-treatment methods to achieve recoverable fibres.

SUSTEX 2.0 is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum FTILab+.

Projectcoördinator HOGENT

Jonas Van Rie

Onderzoekers

Svea Thienpondt, Sofie Vermeire, Myréne Vanderhoeven, Niels De Troyer, Frank Deruyck, Simona Vasile

Looptijd

01/01/2023 - 31/12/2025

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek