Verhalen katalisator diversiteit en inclusie foto website

All.IN.

A

All.IN.

Verhalen als katalysator voor diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs

Dit project kreeg vorm binnen de alliantie tussen HOGENT en Erasmushogeschool Brussel en focust op diversiteit en inclusie in hoger onderwijscontexten. Het beoogt via verhalen van studenten een impuls te geven aan het diversiteitsbeleid van deze hoger onderwijsinstellingen.
Hoewel toegang tot hoger onderwijs een verworven recht is en de instroom aan hogescholen diverser wordt, zijn er jaarlijks heel wat jongeren die het hoger onderwijs niet aanvatten, het moeizaam door spartelen of het voortijdig verlaten. Een belangrijke factor daarin is het gebrek aan ervaring zich gewaardeerd en geïncludeerd te voelen als student. Onderzoek toont aan dat een inclusief klimaat erg bepalend is voor gunstige instroom en doorstroom van een diverse studentenpopulatie. Ondanks waardevolle inspanningen aan HOGENT en EhB om van deze hogescholen een plaats te maken voor alle studenten - ongeacht etnisch-culturele achtergrond, geloofsovertuiging, sociaal-economische klasse, gender, … - blijft dit inclusief klimaat over het algemeen een heikel punt in het hoger onderwijs. Via dit project worden studenten individueel en collectief uitgenodigd om hun verhaal te delen en als co-auteur mee te schrijven aan een script voor inclusief hoger onderwijs. Het project beoogt perspectieven van studenten te beluisteren, betekenisvolle verhalen te verbinden met diversiteitsbeleid en een platform te creëren van waaruit nauwer kan worden samengewerkt aan inclusieve hogeschoolcontexten.


Stories as a catalyst for diversity and inclusion in higher education

This project focuses on diversity and inclusion in higher education contexts. It aims to give impetus to the diversity policies of these higher education institutions through student stories.

All.IN is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Sofie Vindevogel

Copromotor

Karolien Delaere

Looptijd

01/02/2022 - 30/09/2023

Financier

Universiteiten en hogescholen als opdrachtgever/financier

Partners

Erasmushogeschool Brussel