Foto Home

Vrijetijdsbeleving.

V

Vrijetijdsbeleving.

Vrijetijdsbeleving van jongeren in het beroepsonderwijs

In beleidsontwikkeling en onderzoek wordt de ondervertegenwoordiging van specifieke groepen van jongeren in het georganiseerde vrijetijdsaanbod geproblematiseerd. Het gevolg is dat er veelal wordt ingezet op toeleiding naar bestaande initiatieven eerder dan het bevragen en in beeld brengen wat vrije tijd betekent voor deze specifieke groepen. Tegelijk wordt de vrijetijdsdiscussie van jongeren te vaak verengd tot een toeleiding naar het bestaande aanbod met weinig ruimte voor het ruimere bevragen van de betekenis van vrije tijd en wat jongeren zelf vooropstellen als betekenisvolle vrije tijd. Daarom gaat dit onderzoek in op hoe jongeren precies hun vrije tijd beleven en welke betekenis deze tijd krijgt binnen hun bredere leefwereld. Meer concreet wordt hier ook gekozen voor jongeren die verbonden zijn aan beroepssecundair onderwijs. Deze groep is ondervertegenwoordigd in actuele discussies over vrije tijd het vrije tijdsaanbod en -beleving. Daarom wordt ingezet op volgende doelstellingen:
1. De leefwereld van jongeren in het Gentse BSO in kaart brengen om op die manier de betekenis die vrije tijd hierin krijgt beter te begrijpen.
2. Inzicht verwerven in hoe de jongeren tijdsregimes definiëren met een bijzondere focus op de vrije tijd. Kruispunten met andere tijdsregimes en hoe deze elkaar beïnvloeden genieten een bijzondere interesse.
3. In kaart brengen welke actoren op welke manier betrokken zijn in de vrije tijd van de jongeren.
4. De rol van de private publieke en virtuele ruimte binnen die vrije tijd achterhalen.
5. Onderzoeken hoe een vrijetijdsaanbod de deelname aan de samenleving van jongeren kan faciliteren.


Leisure experiences of young people in vocational education

Policy development and research problematise the under-representation of specific groups of young people in organised leisure offerings. As a result, the focus is often on referral to existing initiatives rather than questioning and visualising what leisure means to these specific groups. At the same time, the leisure time discussion of young people is too often narrowed down to guidance to the existing offer with little room for wider questioning of the meaning of leisure and what young people themselves prioritise as meaningful leisure. Therefore, this study examines exactly how young people experience their leisure time and what meaning this time is given within their wider living environment. More concretely, young people connected to vocational secondary education are also chosen here. This group is underrepresented in current discussions about leisure time the leisure offer and experience.
1. To map out the living environment of young people in the Ghent BSO in order to better understand the meaning of leisure time.
2. To gain insight into how young people define time regimes with a particular focus on leisure time. Intersections with other time regimes and how they influence each other are of particular interest.
3. Mapping which actors are involved in young people's leisure time in which ways.
4. To find out the role of private public and virtual space within that leisure time.
5. Investigate how a leisure offer can facilitate young people's participation in society.

Vrijetijdsbeleving van jongeren in het beroepsonderwijs is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Jessica De Maeyer

Projectcoördinator

Universiteit Gent

Onderzoekers

Tijs Van Steenberghe

Looptijd

01/09/2022 - 01/09/2024

Financier

IOF / BOF

Programma financier

BOF-middelen

Partners

Universiteit Gent