PRENTENBOEKEN WISKUNDE foto website

PRENTENBOEKEN WISKUNDE.

P

PRENTENBOEKEN WISKUNDE.

Welke prentenboeken gebruiken Vlaamse kleuterleerkrachten bij het vormgeven van wiskundige instructie met welk doel en op welke wijze?

In dit onderzoek willen we nagaan hoe de huidige situatie is in het Vlaams kleuteronderwijs: welke boeken worden op welke wijze gebruikt en met welk doel op vlak van wiskunde? Aan de hand van het gegeven dat leerwinst wordt geboekt bij het gebruik van prentenboeken, en deze leerwinst hoger ligt bij een hoger abstractieniveau van het boek zelf als bij een hoger abstractieniveau van de interactie van de leerkracht met de kleuter, willen we na een analyse als besluit zelf tips formuleren om de leerwinst te verhogen bij een aantal welgekozen situaties.
Hoofdonderzoeksvraag: welke prentenboeken gebruiken Vlaamse kleuterleerkrachten bij het vormgeven van wiskundige instructie, met welk doel en op welke wijze?
Deelvragen voor het onderzoek:
1. Welke boeken worden ingezet (voor wiskundige doeleinden versus voor niet-wiskundige doeleinden)?
2. Indien voor wiskundige doeleinden ingezet: voor welke specifieke wiskundige doelen (en dus welke domeinen)? (vnl. doelen van het GO! bevragen)
3. Bij het voorlezen van kleuterboeken: kwantiteit en kwaliteit van de vragen door de leerkracht
4. Bij het voorlezen van kleuterboeken: verband tussen vragen leerkracht en antwoorden kleuters?
We geven door dit onderzoek een aanzet om niet alleen rijke prentenboeken te gebruiken (abstracter en hoger niveau in de taxonomie) maar ook en vooral om de didactische aanpak te verfijnen: het aantal en de kwaliteit van wiskundige vragen spontaan en in functie van specifieke wiskundige inhouden verhogen. Daardoor mikt men meer op de zone der naaste ontwikkeling van elk kind en is men voldoende ambitieus in de interactie met de kleuters.

Meer info

What picture books do Flemish preschool teachers use in shaping mathematics instruction for what purpose and in what ways?

In this study, we want to examine the current situation in Flemish pre-primary education: which books are used in which way and for which purpose in the field of mathematics? Based on the fact that learning gains are made when using picture books, and that these learning gains are higher with a higher level of abstraction of the book itself as with a higher level of abstraction of the teacher's interaction with the preschooler, we want to formulate tips to increase the learning gains in a number of well-chosen situations after an analysis as a conclusion. Main research question: which picture books do Flemish preschool teachers use in shaping mathematics instruction, for what purpose and in what way? Subquestions for the study: which books are used (for mathematical purposes versus for non-mathematical purposes)? If used for mathematical purposes: for what specific mathematical purposes (and thus what domains)? (questioning GO! goals primarily) When reading preschool books aloud: quantity and quality of questions by teacher When reading preschool books aloud: relationship between questions teacher and answers preschoolers? Through this research we give an impetus not only to use rich picture books (more abstract and higher level in the taxonomy) but also and especially to refine the didactic approach: increase the number and quality of mathematical questions spontaneously and in function of specific mathematical content.Thereby aiming more at the zone of proximal development of each child and being sufficiently ambitious in the interaction with preschoolers.

More info

Wiskunde in een prentenboek is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Learning in Diversity.

Projectcoördinator HOGENT

Hilde Rabaut

Looptijd

21/09/2020 - 20/09/2021

Financier

Reguliere werkingsmiddelen

Programma financier

HO _Projectmatig onderzoek

Partners

Katholieke Universiteit te Leuven